Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jul 2017 09:57 

Bevoegdheden bij VLM


Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij decreet van 4 mei 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2006 tot delegatie van aanvullende en specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Vlaamse Milieumaatschappij » in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, gewijzigd bij besluit van 16 juni 2017;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 7 december 2016 houdende vaststelling van het organogram van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot :
1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;
2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;
3° het sluiten van overeenkomsten.
Art. 2. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen inclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
Art. 3. Het personeelslid dat bij ter beschikkingstelling, langere afwezigheid of om andere redenen door de administrateur-generaal tijdelijk wordt aangewezen ter vervanging of als waarnemend diensthoofd, expert, verantwoordelijk van de dienst of bekkencoördinator, beschikt over dezelfde delegaties als het betrokken vervangen personeelslid.
HOOFDSTUK 2. - Algemene delegaties
Art. 4. § 1. De hiernavolgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de diensthoofden, de experten en de verantwoordelijken voor de dienst van de Vlaamse Milieumaatschappij :
1° het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan derden met uitzondering van alle briefwisseling met de minister, het Rekenhof, de Interne Audit, de selector en de Inspectie van Financiën;
2° het nemen van de leiding van de hun toevertrouwde dienst, het instaan voor de organisatie van de werkzaamheden, het goed functioneren van de dienst, uitoefenen van gezag, het zorgen voor de motivatie en de orde bij de personeelsleden binnen de geldende richtlijnen;
3° het geven van toestemming aan personeelsleden om gebruik te maken van een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen, en het toekennen van treinvorderingen voor zichzelf en voor personeelsleden;
4° het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan personeelsleden;
5° inzake overheidsopdrachten binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen :
a) het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) en het goedkeuren van facturen tot 10.000 euro binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen/budgethouder;
b) het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen als gevolg van de loutere speling van vermoedelijke hoeveelheden kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag;
c) het doen van bestellingen op grond van raamovereenkomst of via een aankoopcentrale, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 10.000 euro;
6° het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer personeelsleden niet hebben geprikt;
7° het elektronisch ondertekenen van de staten van reis- en maaltijdvergoedingen van medewerkers;
8° het toestaan van verloven en dienstvrijstellingen aan personeelsleden, behoudens de verloven bedoeld in artikel 4, 2° h, 1 tot 4 van het besluit van 24 mei 2016 van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door het diensthoofd, de expert of de verantwoordelijke voor de dienst met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, naargelang het geval de formule :
1° « voor het diensthoofd, afwezig »;
2° « voor de expert, afwezig »;
3° « voor de verantwoordelijke voor de dienst, afwezig ».
Art. 5. § 1. De hiernavolgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de bekkencoördinatoren, de teamverantwoordelijken en de verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij :
1° het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, over niet principiële kwesties, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan derden met uitzondering van alle briefwisseling aan de minister, het Rekenhof, de Interne Audit, de selector en de Inspectie van Financiën;
2° het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de organisatie en de werking van het team of de groep personeelsleden waarvoor men verantwoordelijk is te optimaliseren en uit te voeren binnen de geldende richtlijnen;
3° het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan personeelsleden;
4° het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer personeelsleden niet geprikt hebben;
5° het elektronisch ondertekenen van de staten van reis- en maaltijdvergoedingen van personeelsleden;
6° het toestaan van verloven en dienstvrijstellingen aan personeelsleden, behoudens de verloven bedoeld in artikel 4, 2° h, 1 tot 4, van het besluit van 24 mei 2016 de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden;
7° inzake overheidsopdrachten binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen :
a) het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) en het goedkeuren van facturen tot 2.500 euro binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen/budgethouder;
b) het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen als gevolg van de loutere speling van vermoedelijke hoeveelheden kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag;
c) het doen van bestellingen op grond van een raamovereenkomst of via een aankoopcentrale, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 2.500 euro.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door de bekkencoördinator, de teamverantwoordelijke of de verantwoordelijke met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, naargelang het geval de formule :
1° « voor de bekkencoördinator, afwezig »;
2° « voor de teamverantwoordelijke, afwezig »;
3° « voor de verantwoordelijke, afwezig ».
HOOFDSTUK 3. - Specifieke delegaties voor de afdeling Algemene Zaken
Art. 6. § 1. Aan het diensthoofd "Juridische Zaken" en de verantwoordelijke "Advisering Waterregelgeving" worden volgende bijkomende delegaties verleend met betrekking tot onroerende en roerende goederen :
1° het onderhandelen van verkoopovereenkomsten inzake onroerende goederen en infrastructuur die geen betrekking hebben op de bevoegdheden van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer;
2° het vestigen van zakelijke rechten met inbegrip van het beëindigen ervan.
§ 2. Aan het diensthoofd van dezelfde dienst worden volgende bijkomende delegaties verleend met betrekking tot het beheer van rechtsgedingen :
1° het aanstellen van de huisadvocaten;
2° het goedkeuren en betalen van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten en gerechtsdeurwaarders;
3° het voeren van rechtsgedingen als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof en de internationale hoven;
Deze delegatie omvat :
a) het instellen van rechtsgedingen;
b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;
c) het instellen van alle rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin of gedingsafstand doen;
4° het aangaan van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen als het bedrag van de uitgaven die eruit voortvloeien 85.000 euro niet overschrijdt.
Voor dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen die betrekking hebben op overheidsopdrachten, geldt de delegatie tot een bedrag van :
1) 1.500.000 euro voor werken;
2) 400.000 euro voor leveringen;
3) 100.000 euro voor diensten;
5° het sluiten van overeenkomsten tot arbitrage, voor zover, als het een in geld waardeerbaar geschil betreft, de waarde van het geschil 500.000 euro in hoofdsom niet overschrijdt;
6° het goedkeuren en betalen van de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen, arresten, dadingen, minnelijke schikkingen, schulderkenningen en arbitrageprocedures.
Bij afwezigheid, verlof of ziekte van het diensthoofd worden de in het eerste lid genoemde bevoegdheden uitgeoefend door de verantwoordelijke "Advisering Waterregelgeving".
Art. 7. § 1. Aan het diensthoofd « Middelen » worden volgende bijkomende delegaties verleend :
1° met betrekking tot begrotingsbevoegdheden : het verrichten van betalingen ten laste van de rekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij, uitgezonderd de rekeningen betreffende de heffing op de waterverontreiniging. Deze delegatie geldt eveneens voor de teamverantwoordelijke « Boekhouding », echter beperkt tot een bedrag van 125.000 euro;
2° met betrekking tot onroerende en roerende goederen :
a) het beheren, het exploiteren en het onderhouden onroerende goederen en infrastructuur die geen betrekking hebben op de bevoegdheden van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer;
b) het verkopen van afgeschreven rollend materiaal.
§ 2. Bij afwezigheid, verlof of ziekte worden de in 1° en 2° genoemde bevoegdheden uitgeoefend door de teamverantwoordelijke « Boekhouding ».
Art. 8. Aan het diensthoofd « HR » worden volgende bijkomende delegaties verleend :
1° met betrekking tot binnenlandse zendingen :
a) het verdelen van het voor de instelling vastgestelde krediet voor reis- en maaltijdvergoeding over de afdelingen;
b) het goedkeuren van de onkostenstaten van de binnenlandse zendingen met uitzondering van de onkostenstaten van de administrateur-generaal, de afdelingshoofden en het diensthoofd « HR » en het betaalbaar stellen van alle onkostenstaten van binnenlandse zendingen;
2° met betrekking tot het personeelsbeheer :
a) algemene organisatie :
1) het beslissen om een permanente functie die vacant is tijdelijk te laten invullen door een personeelslid;
2) het beslissen over het laten uitoefenen van een permanente functie die tijdelijk vacant is door een personeelslid voor de tijdsduur van de tijdelijke afwezigheid;
b) aanwervingen :
1) het vaststellen van bijzondere aanwervingsvoorwaarden in overeenstemming met de functiebeschrijving en het competentieprofiel, na overleg met de selector;
2) het geven van het akkoord om het personeelslid tijdens de proeftijd een andere dienstaanwijzing te geven binnen het beleidsdomein;
3) het beslissen of de proeftijd deeltijds kan uitgeoefend worden;
4) het beslissen over de mogelijkheid tot een eindevaluatie voor de niveaus A, B en C voor het verstrijken van de maximumduur van de proeftijd;
5) het bepalen, bij de aanvang van de proeftijd, van de inhoud van het programma en de evaluatiecriteria van de proeftijd in overleg met de functiehouder, de begeleider en de personeelsfunctie;
6) het voorzien voor specifieke personeelscategorieën in het programma van het slagen in een competentieproef en/of het afleggen van praktische proeven;
c) loopbaan : het doen van een preselectie van de kandidaturen door deze te toetsen aan de profielvereisten bij keuze hetzij voor horizontale mobiliteit, hetzij voor de interne arbeidsmarkt, hetzij voor een bevorderingsprocedure;
Art. 9. Aan de verantwoordelijke « Wagenpark » wordt delegatie verleend om het formulier van aanvraag tot inschrijving van een voertuig te ondertekenen.
Art. 10. Aan de locatieverantwoordelijken wordt delegatie verleend om voor de locatie waarvoor ze aangesteld werden milieumeldingen en actualiseringen van milieumeldingen te ondertekenen, meldingen zoals bedoeld in het Omgevingsvergunningsdecreet te ondertekenen, alsook om aanvragen tot milieuvergunning of tot omgevingsvergunning en tot actualiseringen van milieuvergunningen of omgevingsvergunningen te ondertekenen.
HOOFDSTUK 4. - Specifieke delegatie voor de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie
Art. 11. Aan het diensthoofd « Internationaal Milieubeleid » wordt volgende bijkomende delegatie verleend :
1° het goedkeuren van de onkostenstaten van de buitenlandse zendingen met uitzondering van de onkostenstaten van de administrateur-generaal, de algemeen directeur, de afdelingshoofden en de expert « Internationaal Milieubeleid »;
2° het betaalbaar stellen van alle onkostenstaten van buitenlandse zendingen.
Art. 12. Aan het diensthoofd « Communicatie » wordt volgende bijkomende delegatie verleend :
1° het verkopen van publicaties en milieu-educatieve pakketten van de VMM;
2° het ramen van de vergoeding verschuldigd in het kader van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
HOOFDSTUK 5. - Specifieke delegatie voor de afdeling Economisch Toezicht
Art. 13. § 1. Aan de verantwoordelijke « Juridische geschillen met betrekking tot de heffingen » wordt volgende bijkomende delegatie verleend : het beheer van rechtsgedingen. Dit houdt het volgende in :
1° het aanstellen van de huisadvocaten;
2° het goedkeuren en betalen van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten;
3° het voeren van rechtsgedingen als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof en de internationale hoven;
Deze delegatie omvat :
a) het instellen van rechtsgedingen;
b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;
c) het instellen van rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin of gedingsafstand doen;
4° het goedkeuren en betalen van de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen en arresten.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door de verantwoordelijke met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening de formule : « voor de verantwoordelijke, afwezig ».
HOOFDSTUK 6. - Specifieke delegaties voor de afdeling Operationeel Waterbeheer
Art. 14. § 1. Aan het diensthoofd « Beheer Onbevaarbare Waterlopen » worden volgende bijkomende delegaties verleend :
1° het beheren, het exploiteren en het onderhouden van onroerende goederen en infrastructuur met betrekking tot onbevaarbare waterlopen;
2° het toezicht houden op de buitengewone werken van verbetering bedoeld in artikel 11.2 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
3° de machtigingen verlenen waarvan sprake in artikel 12.1 en 14, § 1.1 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
4° het toezicht houden waarvan sprake in artikel 14, § 1, in fine van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
5° op te treden als bevoegde overheid voor de waterlopen van de eerste categorie, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in de eerste paragraaf, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door het diensthoofd met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule : « voor het diensthoofd, afwezig ».
Art. 15. Aan de expert « Investeringen en renovaties » worden volgende bijkomende delegaties verleend inzake overheidsopdrachten :
a) het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) en het goedkeuren van facturen binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen tot 250.000 euro;
b) het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen als gevolg van de loutere speling van vermoedelijke hoeveelheden kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag;
c) het doen van bestellingen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 250.000 euro.
HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen
Art. 16. Het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 16 juli 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij, gewijzigd bij besluiten van 10 december 2014 en 27 augustus 2015, wordt opgeheven.
Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017.
Art. 18. Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en in extenso gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Aalst, 28 juni 2017.
De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Ph. D'HONDT  Nieuwsflash
 
Bijzondere regularisatievergunning Lees meer
 
 
Vragen inzake hernieuwbare energie Lees meer
 
 
Ecologische alternatieven voor vislood in de de sportvisserij Lees meer
 
 
Omgevingsloket - PerformantieproblemenLees meer
 
 
Invasieve exoten - Wasbeer, wasbeerhonden en Amerikaanse nertsLees meer
 
 
Natuurgebieden - Effectieve beschermingLees meer
 
 
Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)Lees meer
 
 
Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen Lees meer
 
 
KB inzake runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdierenLees meer
 
 
Vragen omtrent de bosoppervlakteLees meer
 
 
Het omkeren van de toegankelijkheidsregeling voor openbare bossen Lees meer
 
 
Reductie van 50% antibioticagebruik in 6 jaar tijd!Lees meer
 
 
Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn Lees meer
 
 
750 bedrijven gedeblokkeerd in NederlandLees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Synagra: algemene stijgingLees meer
 
 
Al 160 bezwaarschriften tegen windmolens in PoperingeLees meer
 
 
Al weer een nieuwe appelsoortLees meer
 
 
WinterkouLees meer
 
 
Bestrijding van invasieve ganzensoorten in Vlaanderen Lees meer
 
 
CBOT: ma´s en tarwe dalenLees meer
 
 
Copa and Cogeca urge vigilance against citrus black spot from entering EULees meer
 
 
De ontwikkelingskansenkaart van de VITOLees meer
 
 
Vraag om uitleg over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)Lees meer
 
 
Vraag omtrent de asbestproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Start openbaar onderzoek Vallei van de Zwarte BeekLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex ľ januari 2018Lees meer
 
 
Nieuwe koelcellen voor witloofonderzoek op 21/2Lees meer
 
 
Jackson, nieuw ras aardappelen op Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Vereiste minimale benutting van premierechten voor zoogkoeien in 2018Lees meer
 
 
Grote interesse in precisielandbouwLees meer
 
 
Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Wat denkt de varkenshouder?Lees meer
 
 
Biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Lees meer
 
 
De analyse van ons volledig DNA Lees meer
 
 
Resultaten ma´sproeven van 2017, uitgevoerd door PIBO-CampusLees meer
 
 
Optimaal voedergewassen telen anno 2018Lees meer
 
 
Erosiebestrijding & ma´sboordersLees meer
 
 
Regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond Lees meer
 
 
Steunregelingen van het GLBLees meer
 
 
Regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen Lees meer
 
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer