Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jul 2017 09:57 

Bevoegdheden bij VLM


Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij decreet van 4 mei 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2006 tot delegatie van aanvullende en specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Vlaamse Milieumaatschappij » in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, gewijzigd bij besluit van 16 juni 2017;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 7 december 2016 houdende vaststelling van het organogram van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot :
1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;
2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;
3° het sluiten van overeenkomsten.
Art. 2. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen inclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
Art. 3. Het personeelslid dat bij ter beschikkingstelling, langere afwezigheid of om andere redenen door de administrateur-generaal tijdelijk wordt aangewezen ter vervanging of als waarnemend diensthoofd, expert, verantwoordelijk van de dienst of bekkencoördinator, beschikt over dezelfde delegaties als het betrokken vervangen personeelslid.
HOOFDSTUK 2. - Algemene delegaties
Art. 4. § 1. De hiernavolgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de diensthoofden, de experten en de verantwoordelijken voor de dienst van de Vlaamse Milieumaatschappij :
1° het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan derden met uitzondering van alle briefwisseling met de minister, het Rekenhof, de Interne Audit, de selector en de Inspectie van Financiën;
2° het nemen van de leiding van de hun toevertrouwde dienst, het instaan voor de organisatie van de werkzaamheden, het goed functioneren van de dienst, uitoefenen van gezag, het zorgen voor de motivatie en de orde bij de personeelsleden binnen de geldende richtlijnen;
3° het geven van toestemming aan personeelsleden om gebruik te maken van een eigen voertuig voor dienstverplaatsingen, en het toekennen van treinvorderingen voor zichzelf en voor personeelsleden;
4° het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan personeelsleden;
5° inzake overheidsopdrachten binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen :
a) het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) en het goedkeuren van facturen tot 10.000 euro binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen/budgethouder;
b) het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen als gevolg van de loutere speling van vermoedelijke hoeveelheden kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag;
c) het doen van bestellingen op grond van raamovereenkomst of via een aankoopcentrale, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 10.000 euro;
6° het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer personeelsleden niet hebben geprikt;
7° het elektronisch ondertekenen van de staten van reis- en maaltijdvergoedingen van medewerkers;
8° het toestaan van verloven en dienstvrijstellingen aan personeelsleden, behoudens de verloven bedoeld in artikel 4, 2° h, 1 tot 4 van het besluit van 24 mei 2016 van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door het diensthoofd, de expert of de verantwoordelijke voor de dienst met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, naargelang het geval de formule :
1° « voor het diensthoofd, afwezig »;
2° « voor de expert, afwezig »;
3° « voor de verantwoordelijke voor de dienst, afwezig ».
Art. 5. § 1. De hiernavolgende bevoegdheden van de administrateur-generaal worden gedelegeerd aan de bekkencoördinatoren, de teamverantwoordelijken en de verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij :
1° het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, over niet principiële kwesties, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en aan derden met uitzondering van alle briefwisseling aan de minister, het Rekenhof, de Interne Audit, de selector en de Inspectie van Financiën;
2° het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de organisatie en de werking van het team of de groep personeelsleden waarvoor men verantwoordelijk is te optimaliseren en uit te voeren binnen de geldende richtlijnen;
3° het toestaan van binnenlandse zendingen en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan personeelsleden;
4° het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer personeelsleden niet geprikt hebben;
5° het elektronisch ondertekenen van de staten van reis- en maaltijdvergoedingen van personeelsleden;
6° het toestaan van verloven en dienstvrijstellingen aan personeelsleden, behoudens de verloven bedoeld in artikel 4, 2° h, 1 tot 4, van het besluit van 24 mei 2016 de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden;
7° inzake overheidsopdrachten binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen :
a) het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) en het goedkeuren van facturen tot 2.500 euro binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen/budgethouder;
b) het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen als gevolg van de loutere speling van vermoedelijke hoeveelheden kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag;
c) het doen van bestellingen op grond van een raamovereenkomst of via een aankoopcentrale, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 2.500 euro.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door de bekkencoördinator, de teamverantwoordelijke of de verantwoordelijke met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, naargelang het geval de formule :
1° « voor de bekkencoördinator, afwezig »;
2° « voor de teamverantwoordelijke, afwezig »;
3° « voor de verantwoordelijke, afwezig ».
HOOFDSTUK 3. - Specifieke delegaties voor de afdeling Algemene Zaken
Art. 6. § 1. Aan het diensthoofd "Juridische Zaken" en de verantwoordelijke "Advisering Waterregelgeving" worden volgende bijkomende delegaties verleend met betrekking tot onroerende en roerende goederen :
1° het onderhandelen van verkoopovereenkomsten inzake onroerende goederen en infrastructuur die geen betrekking hebben op de bevoegdheden van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer;
2° het vestigen van zakelijke rechten met inbegrip van het beëindigen ervan.
§ 2. Aan het diensthoofd van dezelfde dienst worden volgende bijkomende delegaties verleend met betrekking tot het beheer van rechtsgedingen :
1° het aanstellen van de huisadvocaten;
2° het goedkeuren en betalen van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten en gerechtsdeurwaarders;
3° het voeren van rechtsgedingen als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof en de internationale hoven;
Deze delegatie omvat :
a) het instellen van rechtsgedingen;
b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;
c) het instellen van alle rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin of gedingsafstand doen;
4° het aangaan van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen als het bedrag van de uitgaven die eruit voortvloeien 85.000 euro niet overschrijdt.
Voor dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen die betrekking hebben op overheidsopdrachten, geldt de delegatie tot een bedrag van :
1) 1.500.000 euro voor werken;
2) 400.000 euro voor leveringen;
3) 100.000 euro voor diensten;
5° het sluiten van overeenkomsten tot arbitrage, voor zover, als het een in geld waardeerbaar geschil betreft, de waarde van het geschil 500.000 euro in hoofdsom niet overschrijdt;
6° het goedkeuren en betalen van de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen, arresten, dadingen, minnelijke schikkingen, schulderkenningen en arbitrageprocedures.
Bij afwezigheid, verlof of ziekte van het diensthoofd worden de in het eerste lid genoemde bevoegdheden uitgeoefend door de verantwoordelijke "Advisering Waterregelgeving".
Art. 7. § 1. Aan het diensthoofd « Middelen » worden volgende bijkomende delegaties verleend :
1° met betrekking tot begrotingsbevoegdheden : het verrichten van betalingen ten laste van de rekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij, uitgezonderd de rekeningen betreffende de heffing op de waterverontreiniging. Deze delegatie geldt eveneens voor de teamverantwoordelijke « Boekhouding », echter beperkt tot een bedrag van 125.000 euro;
2° met betrekking tot onroerende en roerende goederen :
a) het beheren, het exploiteren en het onderhouden onroerende goederen en infrastructuur die geen betrekking hebben op de bevoegdheden van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer;
b) het verkopen van afgeschreven rollend materiaal.
§ 2. Bij afwezigheid, verlof of ziekte worden de in 1° en 2° genoemde bevoegdheden uitgeoefend door de teamverantwoordelijke « Boekhouding ».
Art. 8. Aan het diensthoofd « HR » worden volgende bijkomende delegaties verleend :
1° met betrekking tot binnenlandse zendingen :
a) het verdelen van het voor de instelling vastgestelde krediet voor reis- en maaltijdvergoeding over de afdelingen;
b) het goedkeuren van de onkostenstaten van de binnenlandse zendingen met uitzondering van de onkostenstaten van de administrateur-generaal, de afdelingshoofden en het diensthoofd « HR » en het betaalbaar stellen van alle onkostenstaten van binnenlandse zendingen;
2° met betrekking tot het personeelsbeheer :
a) algemene organisatie :
1) het beslissen om een permanente functie die vacant is tijdelijk te laten invullen door een personeelslid;
2) het beslissen over het laten uitoefenen van een permanente functie die tijdelijk vacant is door een personeelslid voor de tijdsduur van de tijdelijke afwezigheid;
b) aanwervingen :
1) het vaststellen van bijzondere aanwervingsvoorwaarden in overeenstemming met de functiebeschrijving en het competentieprofiel, na overleg met de selector;
2) het geven van het akkoord om het personeelslid tijdens de proeftijd een andere dienstaanwijzing te geven binnen het beleidsdomein;
3) het beslissen of de proeftijd deeltijds kan uitgeoefend worden;
4) het beslissen over de mogelijkheid tot een eindevaluatie voor de niveaus A, B en C voor het verstrijken van de maximumduur van de proeftijd;
5) het bepalen, bij de aanvang van de proeftijd, van de inhoud van het programma en de evaluatiecriteria van de proeftijd in overleg met de functiehouder, de begeleider en de personeelsfunctie;
6) het voorzien voor specifieke personeelscategorieën in het programma van het slagen in een competentieproef en/of het afleggen van praktische proeven;
c) loopbaan : het doen van een preselectie van de kandidaturen door deze te toetsen aan de profielvereisten bij keuze hetzij voor horizontale mobiliteit, hetzij voor de interne arbeidsmarkt, hetzij voor een bevorderingsprocedure;
Art. 9. Aan de verantwoordelijke « Wagenpark » wordt delegatie verleend om het formulier van aanvraag tot inschrijving van een voertuig te ondertekenen.
Art. 10. Aan de locatieverantwoordelijken wordt delegatie verleend om voor de locatie waarvoor ze aangesteld werden milieumeldingen en actualiseringen van milieumeldingen te ondertekenen, meldingen zoals bedoeld in het Omgevingsvergunningsdecreet te ondertekenen, alsook om aanvragen tot milieuvergunning of tot omgevingsvergunning en tot actualiseringen van milieuvergunningen of omgevingsvergunningen te ondertekenen.
HOOFDSTUK 4. - Specifieke delegatie voor de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie
Art. 11. Aan het diensthoofd « Internationaal Milieubeleid » wordt volgende bijkomende delegatie verleend :
1° het goedkeuren van de onkostenstaten van de buitenlandse zendingen met uitzondering van de onkostenstaten van de administrateur-generaal, de algemeen directeur, de afdelingshoofden en de expert « Internationaal Milieubeleid »;
2° het betaalbaar stellen van alle onkostenstaten van buitenlandse zendingen.
Art. 12. Aan het diensthoofd « Communicatie » wordt volgende bijkomende delegatie verleend :
1° het verkopen van publicaties en milieu-educatieve pakketten van de VMM;
2° het ramen van de vergoeding verschuldigd in het kader van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
HOOFDSTUK 5. - Specifieke delegatie voor de afdeling Economisch Toezicht
Art. 13. § 1. Aan de verantwoordelijke « Juridische geschillen met betrekking tot de heffingen » wordt volgende bijkomende delegatie verleend : het beheer van rechtsgedingen. Dit houdt het volgende in :
1° het aanstellen van de huisadvocaten;
2° het goedkeuren en betalen van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten;
3° het voeren van rechtsgedingen als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof en de internationale hoven;
Deze delegatie omvat :
a) het instellen van rechtsgedingen;
b) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;
c) het instellen van rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin of gedingsafstand doen;
4° het goedkeuren en betalen van de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen en arresten.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in paragraaf 1, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door de verantwoordelijke met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening de formule : « voor de verantwoordelijke, afwezig ».
HOOFDSTUK 6. - Specifieke delegaties voor de afdeling Operationeel Waterbeheer
Art. 14. § 1. Aan het diensthoofd « Beheer Onbevaarbare Waterlopen » worden volgende bijkomende delegaties verleend :
1° het beheren, het exploiteren en het onderhouden van onroerende goederen en infrastructuur met betrekking tot onbevaarbare waterlopen;
2° het toezicht houden op de buitengewone werken van verbetering bedoeld in artikel 11.2 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
3° de machtigingen verlenen waarvan sprake in artikel 12.1 en 14, § 1.1 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
4° het toezicht houden waarvan sprake in artikel 14, § 1, in fine van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
5° op te treden als bevoegde overheid voor de waterlopen van de eerste categorie, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen.
§ 2. De bevoegdheden, vermeld in de eerste paragraaf, worden tevens verleend aan het personeelslid dat door het diensthoofd met de waarneming van de functies, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule : « voor het diensthoofd, afwezig ».
Art. 15. Aan de expert « Investeringen en renovaties » worden volgende bijkomende delegaties verleend inzake overheidsopdrachten :
a) het gunnen van overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) en het goedkeuren van facturen binnen de perken van de goedgekeurde begroting en via de geëigende kanalen tot 250.000 euro;
b) het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen als gevolg van de loutere speling van vermoedelijke hoeveelheden kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag;
c) het doen van bestellingen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van maximaal 250.000 euro.
HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen
Art. 16. Het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 16 juli 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij, gewijzigd bij besluiten van 10 december 2014 en 27 augustus 2015, wordt opgeheven.
Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017.
Art. 18. Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en in extenso gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Aalst, 28 juni 2017.
De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,
Ph. D'HONDT  Nieuwsflash
 
Schapen preventief gevaccineerd na 3 humane infecties Q-koorts in NieuwerbrugLees meer
 
 
Kosten-batenanalyse betreffende de gevolgen van de betonstopLees meer
 
 
Aziatische hoornaar in uitbreidingLees meer
 
 
Toegankelijkheidsregeling voor openbare bossenLees meer
 
 
Man betrapt na kweken van 1,85 meter hoge cannabisplantLees meer
 
 
Akkoord rond Unox-fabriek Lees meer
 
 
Gaat de computer de advocaat vervangen?Lees meer
 
 
Belgische melkveestapel 2,7% gedaaldLees meer
 
 
“Van Eigen Kweek” levert vier businesscases rond aquacultuurLees meer
 
 
Senegal halveert de import van uienLees meer
 
 
Termijnmarkt aardappelen: dagelijks 10 eurocent lagerLees meer
 
 
Wat te doen met IBR-dragers op je bedrijf?Lees meer
 
 
FrieslandCampina verwacht dat het melkaanbod voorjaar 2018 de verwerkingscapaciteit overstijgtLees meer
 
 
Rookverbod in auto met kinderen op komst in VlaanderenLees meer
 
 
Gaia haalt slag thuis met petitieLees meer
 
 
Iraakse vluchtelingen gooien kip uit koeltransport Lees meer
 
 
We betalen18% van zijn gezondheidskosten uit eigen zakLees meer
 
 
Delphy start onderzoek naar belichtingsstrategie voor frambozen- en bramenteeltLees meer
 
 
In 2017 voor € 8,6 miljoen boetes opgelegd voor overtredingen van de Nederlandse MeststoffenwetLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van iprodionLees meer
 
 
Nederlands-Brabant wijst claims veehouders afLees meer
 
 
Vraag helpt DeereLees meer
 
 
Eerste UTV bij Caterpillar Lees meer
 
 
West-Vlaamse yacon opgenomen in assortiment REO VeilingLees meer
 
 
'Banken in eurozonde klaar voor zwartste brexit-scenario'Lees meer
 
 
Per 1 januari tol op BE-combinatiesLees meer
 
 
Bart Roose: "Koolmarkt drama"Lees meer
 
 
Nieuwbouwplannen in stallen nemen weer toe (Nl)Lees meer
 
 
Areaal veldbonen neemt ook in Vlaanderen toeLees meer
 
 
Nog warmer door meer methaan-bubbelsLees meer
 
 
Nieuwe doorstart voor biologisch zaaizaad Lees meer
 
 
Bufferbekken moet Wingene behoeden voor wateroverlastLees meer
 
 
Arla betaalt advies voor nieuw melkwinningscentrumLees meer
 
 
Premie voor teelt eiwitrijke gewassenLees meer
 
 
Gimv neemt een meerderheidsbelang in AgroBiothers, naast de oprichtersfamilieLees meer
 
 
Vetsmelter Verkest verliest rechtszaak van voederfirma De Brabander uit RoeselareLees meer
 
 
Gevaarlijke bacterie in spekblokjes van HoogvlietLees meer
 
 
Import - export appelen en/of perenLees meer
 
 
GD heeft Mineralencheck uitgebreid met fosforLees meer
 
 
Weyts werkt aan herziening van Vlaams vrachtroutenetwerkLees meer
 
 
Plus Ravioli teruggehaald om metaaldeeltjesLees meer
 
 
Stevin brengt energie van zee naar het binnenlandLees meer
 
 
Veldgids voor de 275 bijen en hommels in Vlaanderen en Nederland Lees meer
 
 
Beheersing van wortelknobbelaaltjes met grondbemestersLees meer
 
 
Eerst zeer zacht, daarna veel frisserLees meer
 
 
Defibrillatoren te weinig bekend bij het grote publiekLees meer
 
 
Zimbabwe krijgt vandaag al nieuwe presidentLees meer
 
 
Tickets kopen voor AgribexLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
METEUS, het eerste professioneel weerstation onderling verbonden op AgribexLees meer
 
 
CBOT: geen richtingLees meer
 
 
Letstels die wijzen op tuberculose bij vrij wildLees meer
 
 
Vlaamse-landbouwconjunctuurindex-resultaten: enkel melkveesector doet het beterLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer