Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2017 08:59 

Wijziging van diverse Waalse ministeriŽle besluiten inzake landbouwsteun


Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,
Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 2092/91;
Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft;
Gelet op verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad;
Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;
Gelet op verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;
Gelet op Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;
Gelet op Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;
Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);
Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;
Gelet op Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening;
Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;
Gelet op het Waals landbouwwetboek, artikelen D.4, D.242, D.243, D.245 en D.246;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, artikelen 52 en 53;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen, artikelen 8, 17, 23 en 33;
Gelet het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, artikel 4, artikelen 5, 9 en 11, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017, artikel 19 en artikel 21, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw, artikel 8, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017, artikel 11 en artikel 20, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017;
Gelet het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, artikel 11, artikelen 13 en 17, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017, artikel 18/1, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017, de artikelen 28, 44, 46, 58, § 3, tweede lid, en 65, § 6;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, de artikelen 4, 5 en 6, artikel 14, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 en artikel 21;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uivoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015 betreffende de steun voor biologische landbouw;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2016;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 september 2016;
Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 6 oktober 2016;
Gelet op het rapport van 15 september 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies 60.436/4 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;
Artikel 1. In artikel 25 van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1, vierde lid, worden de woorden "vanaf 1 juni" vervangen door de woorden "op hetzelfde moment als het hoofdgewas of op een latere datum";
2° in paragraaf 2 wordt punt 5° vervangen als volgt :
"5° tijdens de plantengroei wordt het maaien slechts toegelaten voor een mengsel met minstens een graminee bedoeld in de bijlage en voor zover de hergroei van minstens twee van de soorten wordt gewaarborgd.";
1° § 2 wordt aangevuld met een punt 6°, luidend als volgt :
"6° de bedekking kan tijdens de tussenteelt door runderen begraasd worden voor zover de bedekking niet vernietigd wordt en minstens twee soorten aanwezig blijven.".
Art. 2. In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
" § 1. Overeenkomstig artikel 53, eerste lid,van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, zijn de stikstofbindende gewassen de volgende :
1° Lupinus spp;
2° Vicia sp.;
3° Pisum spp;
4° Medicago sativa;
5° Glycine max;
6° Trifolium spp;
7° Medicago lupulina;
8° Lotus corniculatis;
9° Onobrychis sativa.
Het groeiseizoen begint uiterlijk 15 mei, eindigt op zijn vroegst op 1 juli en duurt drie maanden na het inzaaien.";
b) in § 2, wordt 1° aangevuld met de woorden " behalve een fosforhoudende of kaliumhoudende basisbemesting";
c) in § 2, 5°, wordt het woord ", wikke" ingevoegd tussen het woord "lupinen" en de woorden "en paardenbonen";
d) in § 2, 6°, wordt het woord ", wikke" ingevoegd tussen het woord "lupinen" het woord "paardenbonen";
e) in paragraaf 2, wordt punt 7° vervangen als volgt :
"7° er wordt geen pesticide toegepast bij de teelt van luzerne, blauwe klaver, hopperupsklaven, rolklaver en steenklaver en er wordt voorzien in een niet geoogst schuilgebied met minstens tien percent totaaloppervlakte op die percelen tot 1 oktober.".
Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage 1 die bij dit besluit gaat.
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen
Art. 4. Artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen wordt aangevuld met de punten 18°, 19°, 20°, 21° en 22°, luidend als volgt:
"18° "Bison";
19° "Glanvieh";
20° "Hereford";
21° "Maine d'Anjou";
22° "Marchigiana".".
Art. 5. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een 8° luidend als volgt :
"8° "Vosgienne".".
Art. 6. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de punten 7°, 8° en 9° luidend als volgt :
"7° Waterbuffel (Wasserbüffel);
8° "Laitière hollandaise";
9° Zwergzebu.".
Art. 7. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt een lid tussen de leden 1 en 2 ingevoegd, luidend als volgt :
"Wanneer het heropbouwen van het veebeslag voor of in 2013 heeft plaatsgevonden en het in 2015 bepaalde aantal referenties 2013 heeft getroffen, kan een toegang tot de reserve binnen de perken van 80 referenties toegekend worden.".
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 3 september 2015
tot uitvoering van het besluitvan de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun
Art. 8. Artikel 1, 3°, van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun wordt vervangen als volgt :
"3° het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 : het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur;".
Art. 9. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid worden de woorden "van de steunaanvraag en " opgeheven;
2° in het tweede lid, worden de woorden "tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid".
Art. 10. In de artikelen 6, § 2, 10, 1°, en 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "of aan de rand van de landbouwgronden" en de woorden "of aan de rand ervan" telkens opgeheven.
Art. 11. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid wordt 1° vervangen als volgt :
"1° heggen gelegen op landbouwgronden zijn ononderbroken stukken inheemse bomen of struiken met een minimumlengte van tien meter, incluis de afstanden van maximum vier meter tussen de elementen van de haag en met een maximumbreedte van tien meter aan de voet;";
2° punt 2° wordt opgeheven;
3° in punt 3° worden de woorden "met uitzondering van plaatselijke bestrijdingen van distel en rumex" vervangen door de woorden "met uitzondering van, enerzijds, lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, van het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.";
4° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 12. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in 1°, b) worden de woorden "gelegen op meer dan 10 meter van elke andere boom" vervangen door de woorden "waarvan de kruinen gelegen zijn op meer dan 4 meter van elke andere boom ";
2° in 1°, c), worden de woorden "2 meter" vervangen door de woorden "4 meter";
3° in 1°, d) worden de woorden "2 meter" vervangen door de woorden "4 meter";
4° in punt 2° worden de woorden "met uitzondering van plaatselijke bestrijdingen van distel en rumex" vervangen door de woorden "met uitzondering van, enerzijds, lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, van het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 13. In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt 1° vervangen als volgt :
"1° de poel: de poel met een minimale oppervlakte vrij water van 25 m2 vanaf 1 november tot en met 31 mei, met hoogstens 10 a vrij water met uitzondering van tanks van beton of plastic;".
Art. 14. Artikel 13, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Er wordt geen steun toegekend voor oppervlakten die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 bedoeld in het het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de beheerseenheden "prioritaire open milieus", "weiden habitats van soorten", "extensieve stroken", "gebieden onder beschermingsstatuut" en "gebieden met een openbaar beheer" bedoeld in artikel 2, 2°, 3°, 4°, 14° en 15° van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011.".
Art. 15. In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in 1°, van de Franse versie, wordt het woord "et" opgeheven;
2° in 3°, van de Franse versie, wordt het woord "au" vervangen door de woorden "et le";
3° in punt 5° worden de woorden "met uitzondering van een plaatselijke bestrijding van rumex en distel niet beschermd bij bijlage VI.B van de wet van 12 juli 1973 is verboden" vervangen door de woorden "is verboden, met uitzondering van, enerzijds, de lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie."".
Art. 16. Artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Er wordt geen steun toegekend voor oppervlakten die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 bedoeld in het het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de beheerseenheden "prioritaire open milieus", "weiden habitats van soorten", "extensieve stroken", "gebieden onder beschermingsstatuut" en "gebieden met een openbaar beheer" bedoeld in artikel 2, 2°, 3°, 4°, 14° en 15° van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011.".
Art. 17. In artikel 16, eerste lid, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden "met uitzondering van een plaatselijke bestrijding van rumex en distel niet beschermd bij bijlage VI.B van de wet van 12 juli 1973 is verboden" vervangen door de woorden "is verboden, met uitzondering van, enerzijds, de lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 18. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
"Deze steun wordt beperkt tot 250 euro per hectare voor oppervlakten die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 bedoeld in het het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de beheerseenheden "prioritaire open milieus", "weiden habitats van soorten", "extensieve stroken", "gebieden onder beschermingsstatuut" en "gebieden met een openbaar beheer" bedoeld in artikel 2,2°, 3°, 14° en 15° van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011.";
2° het derde lid wordt vervangen als volgt :
"Er wordt geen steun toegekend voor oppervlakten die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 bedoeld in het het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de beheerseenheid "extensieve stroken"bedoeld in artikel 2, 4° van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011".
Art. 19. In artikel 18, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "met uitzondering van een plaatselijke bestrijding van rumex en distel niet beschermd bij bijlage VI.B van de wet van 12 juli 1973" vervangen door de woorden ", met uitzondering van, enerzijds, de lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 20. In artikel 20, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in het eerste lid, 6°, worden de woorden "voor het jaar van indiening van de aanvraag " vervangen door de woorden "voor het jaar van de aanvraag tot betaling";
b) in het eerste lid, 9°, worden de woorden "met uitzondering van een plaatselijke bestrijding van rumex en distel niet beschermd bij bijlage VI.B van de wet van 12 juli 1973" vervangen door de woorden "met uitzondering van, enerzijds, de lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.";
c) het derde lid wordt opgeheven.
Art. 21. In artikel 22, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "met uitzondering van de plaatselijke bestrijding van distel en rumex niet beschermd bij bijlage VI. B van de wet van 12 juli 1973" vervangen door de woorden ", met uitzondering van, enerzijds, de lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 22. In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :
"Er wordt geen steun toegekend voor oppervlakten die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 bedoeld in het het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de beheerseenheid "extensieve stroken"bedoeld in artikel 2, 4° van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011".
Art. 23. In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 5° wordt vervangen als volgt :
"5° in geen geval mag de gecumuleerde oppervlakte van de met gras bezaaide perceelsranden, ingerichte percelen en ingerichte stroken hoger zijn dan 9 percent van de akkerbouwoppervlakte van het bedrijf zoals bepaald door het betaalorgaan op basis van de akkerbouwoppervlakten vermeld in de verzamelaanvraag van de begunstigde voor het jaar van de aanvraag tot betaling van de betrokken agromilieu- en klimaatsteun;";
b) in punt 7° worden de woorden ",met uitzondering van een plaatselijke bestrijding van netel, distel en rumex" vervangen door de woorden ",met uitzondering van, enerzijds, lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, van het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 24. In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
"Er wordt geen steun toegekend voor oppervlakten die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 bedoeld in het het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 voor de beheerseenheid "extensieve stroken" bedoeld in artikel 2, 4° van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011";
2° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 25. In artikel 26, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 4° wordt vervangen als volgt :
"4° de minimale oppevlakte per verbintenis bedraagt 2400 m2, wat overeenstemt met een lengte van 200 meter op 12 meter breed; die oppervlakte wordt bereikt per strook van minstens 240 m2;
b) punt 6° wordt vervangen als volgt :
"6° in geen geval mag de gecumuleerde oppervlakte van de met gras bezaaide perceelsranden, ingerichte percelen en ingerichte stroken hoger zijn dan 9 percent van de akkerbouwoppervlakte van het bedrijf zoals bepaald door het betaalorgaan op basis van de akkerbouwoppervlakten vermeld in de verzamelaanvraag van de begunstigde voor het jaar van de aanvraag tot betaling van de betrokken agromilieu- en klimaatsteun;";
c) in 8° worden de woorden "met uitzondering van de plaatselijke bestrijding van distel en rumex niet beschermd bij bijlage VI. B van de wet van 12 juli 1973, is het gebruik van fytofarmaceutische producten verboden" vervangen door de woorden "het gebruik van fytofarmaceutische producten is verboden, met uitzondering van, enerzijds, de lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 26. In artikel 27, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, 2° worden de woorden "50 euro per hectare weideland" vervangen door de woorden "50 euro per hectare subsidiabel weideland gelegen buiten een kwetsbaar gebied";
2° het tweede lid wordt opgeheven.
Art. 27. In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, 2°, wordt, in de Franse versie, het woord "est" ingevoegd tussen de woorden "de l'exploitation" en de woorden "inférieure à";
2° paragraaf 1, eerste lid, 4° wordt vervangen als volgt :
"4° met uitzondering van de plaatselijke bestrijding onder de elektrische is het gebruik van fytofarmaceutische producten verboden in de subsidiabele weiden met uitzondering van, enerzijds, lokale behandelingen met een sproeislang of een rugsproeier tegen Cirsium arvense, Rumex crispus en Rumex obtusifolius en, anderzijds, van het gebruik van lokale behandelingen tegen invasieve exotische soorten dat in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.";
3° in § 1, vierde lid, worden de woorden "van het eerste lid, 2°" vervangen door de woorden "van het eerste lid, 3°";
4° in § 2 wordt het derde lid opgeheven.
Art. 28. In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden "krachtens artikel 4, § 2, laatste lid," worden vervangen door de woorden "krachtens artikel 5, § 2, laatste lid";
2° artikel 31 wordt aangevuld met een lid 2, luidend als volgt :
"Om in aanmerking te komen voor de steun worden de akkerbouwoppervlakten eerst in het advies van de deskundige bekrachtigd als oppervlakten die tot de eiwitautonomie van het bedrijf bijdragen.".
Art. 29. In artikel 33, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "eerste lid, 6 °, " vervangen door de woorden "eerste lid, 7°".
Art. 30. In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1 worden de referenties van de tabel naar de "Ingerichte stroken" en "Ingerichte percelen" voor de "SIE braaklegging" vervangen door de letter "X";
2° in § 2, eerste lid, worden de woorden " C-21,6 = mogelijke cumulatie onder voorbehoud van de aftrekking van het bedrag van 21,6 euro per strook van de 20 meter voor een standaardlengte van 12 meter." en " C-250 = mogelijke cumulatie onder voorbehoud van de aftrekking van het bedrag van 250 euro per hectare." opgeheven;
3° in § 2, tweede lid, worden de woorden "in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende de steun in de biolandbouw" vervangen door de woorden "3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw.
Art. 31. In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt een 1°/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"1°/1 de omzetting van een verbintenis voor de methode 2 "Natuurlijk grasland " bedoeld in hoofdstuk 3 in een verbintenis voor methode 3 "Overstroombare weide" bedoeld in hoofdstuk 3;";
2° wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt :
"5° de omzetting van een verbintenis in de zin van artikel 27, § 1, 2°, in een verbintenis in de zin van artikel 27, § 1, 1°.".
Art. 32. Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 37. De uitbreidingsaanvragen waarin artikel 21, § 1, van het besluit van de Waalse Regering voorziet, worden ingediend d.m.v. de betalingsaanvraag bedoeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Regering.
De omzettings-, uitbreidings- en vervangingsaanvragen die respectievelijk bedoeld zijn in de artikelen 19, § 1 en 21, § 2, van het besluit van de Waalse Regering worden ingediend via de steunaanvraag bedoeld in artikel 6, § 1, van het besluit van de Regering."
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 3 september 2015
betreffende de steun voor biologische landbouw
Art. 33. In artikel 5, § 1, van het ministerieel besluit van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in 1° wordt g) opgeheven;
b) in 3°, f) worden de woorden "als de landbouwer bewijst dat het product als "aardappelproductie " verkocht wordt" opgeheven.
Art. 34. In artikel 6, § 4, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :
"De steun voor de trajecten van de varkens en voor de trajecten van het pluimvee wordt toegekend op grond van de perceelstabel van de groep "voederweiden en -gewassen", los van de veebelasting.";
2°het vierde lid wordt aangevuld met de woorden "van 3 september 2015".
Art. 35. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
2° de woorden " § 1°" worden ingevoegd tussen de woorden "aritkel 20" en de woorden "van het besluit van de Waalse Regering";
2° de woorden "van 3 september 2015" worden ingevoegd tussen de woorden "Waalse Regering" en de woorden "voorziet, worden ingediend ";
3° de woorden "het steunaanvraagformulier bedoeld in artikel 3, § 1, " worden vervangen door de woorden "de betalingsaanvraag bedoeld in artikel 3, § 2";
4° artikel 9, waarvan de huidige tekst § 1 vormt, wordt aangevuld met een § 2, luidend als volgt :
" § 2. De vervangingsaanvragen waarin artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 voorziet, worden ingediend d.m.v. de betalingsaanvraag bedoeld in artikel 3, § 1, van het besluit van de Regering van 3 september 2015.".
HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit
van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector
Art. 36. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector wordt vervangen als volgt :
" Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° het besluit van de Waalse Regering van 10 September 2015 : het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector;
2° de titularis : de titularis in de zin van artikel 1,7°, van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 betreffende de identificatie in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen.".
Art. 37. In artikel 3, 1°, van hetzelfde besluit, wordt het woord "bedrijfstoeslagrechten" vervangen door de woorden "rechtstreekse toeslagrechten".
Art. 38. In hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"Art. 4/1. In het kader van een beroep ingediend krachtens artikel D.257 van het Waalse Landbouwwetboek wordt het dossier beoordeeld ten opzichte van de selectieperiode waarmee het verbonden wordt alsook met de voorwaarden die op die periode waren toegepast.".
Art. 39. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Voor de toepassing van artikel 18, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 " vervangen door de woorden "Voor de toepassing van de artikelen 13, eerste lid, 7°, 17, § 1, derde lid, 18, derde lid".
Art. 40. In hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde besluit wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"Voor de toepassing van artikel 18/1, vijfde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 wordt een jonge landbouwer die niet uitsluitend bedrijfshoofd is, geacht een effectieve controle uit te oefenen als hij aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet :
1° zijn handtekening is noodzakelijk of voldoende voor het beheer van het bedrijf;
2° zijn deelname is niet beperkt in de tijd;
3° zijn deelname aan de risico's en winsten is evenredig met zijn deelname in de entiteit;
4° hij is landbouwer in hoofdberoep;
5° hij is beheerder van de rechtspersoon, in voorkomend geval;
6° hij ondertekent een overeenkomst waarin hij de verbintenis aangaat om bedrijfshoofd te zijn.".
Art. 41. In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid, 1°, vervangen door wat volgt :
1° een diploma master bio-ingenieur landbouwwetenschappen, een master industrieel ingenieur landbouwkkunde, een bachelordiploma landbouwwetenschappen, een bachelordiploma in landbouwkunde of een gelijkwaardig diploma erkend door een andere lidstaat van de Europese unie;".
Art. 42. In artikel 8, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het tweede lid, 3°, worden de woorden "hetzij nul" ingevoegd tussen de woorden "vervangdienst in de landbouw is" en de woorden "hetzij lager dan 2 maanden";
2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt :
"Voor de toepassing van het tweede lid is het cijfer geldig als de aanvrager in aanmerking komt voor de steun en een significant aandeel van het bedrijf bezit met uitzondering van de gebouwen en gronden.";
3° § 1 wordt aangevuld met drie leden luidend als volgt :
"Als het aantal titularissen van eenzelfde bedrijf gelijk is aan of hoger is dan 4 aan het einde van de ontworpen aanvragen wordt een deel van het bedrijf als significant beschouwd indien het minstens gelijk is aan 25 % van het betrokken bedrijf.
"Als het aantal titularissen van eenzelfde bedrijf gelijk hoger is dans 4 aan het einde van de ontworpen aanvragen wordt een deel van het bedrijf als significant beschouwd indien de aanvrager een percentage van het bedrijf overneemt dat minstens gelijk is aan het resultaat van de volgende formule :
0,75 X (1/het aantal titularissen van het bedrijf)
In de formule vastgesteld in lid 7 is het aantal houders van het bedrijf het aantal houders van het bedrijf na vestiging. Als er meerdere steunaanvragen voor de vestiging éénzelfde bedrijf betreffen, wordt het aantal houders van het bedrijf na aanvaarding van alle dossiers in aanmerking genomen.".
Art. 43. In artikel 15 van hetzelfde decreet worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 2, eerste lid, worden de woorden "als ten minste één van de natuurlijke personen minder dan veertig jaar oud is " vervangen door de woorden "als ten minste één van de natuurlijke personen niet ouder dan veertig jaar is ";
2° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt :
"Voor de toepassing van het tweede lid is het cijfer geldig als de aanvrager in aanmerking komt voor de steun en een belangrijk aandeel van het bedrijf bezit met uitzondering van de gebouwen en gronden.";
3° § 2 wordt aangevuld met drie leden luidend als volgt :
"Als het aantal titularissen van eenzelfde bedrijf gelijk is aan of hoger is dans 4 aan het einde van de ontworpen aanvragen wordt een deel van het bedrijf als significant beschouwd indien het minstens gelijk is aan 25 % van het betrokken bedrijf.
"Als het aantal titularissen van eenzelfde bedrijf gelijk hoger is dans 4 aan het einde van de ontworpen aanvragen wordt een deel van het bedrijf als significant beschouwd indien de aanvrager een percentage van het bedrijf overneemt dat minstens gelijk is aan het resultaat van de volgende formule :
0,75 X (1/het aantal titularissen van het bedrijf)
In de formule vastgesteld in lid 4 is het aantal houders van het bedrijf het aantal houders van het bedrijf na vestiging. Als er meerdere steunaanvragen voor de vestiging éénzelfde bedrijf betreffen, wordt het aantal houders van het bedrijf na aanvaarding van alle dossiers in aanmerking genomen.".
4° In § 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "de productie van producten van gedifferentieerde kwaliteit" vervangen door de woorden "een productie onderworpen aan een Europees kwaliteitssysteem of een gewestlijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit.".
Art. 44. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "als een natuurlijke persoon van minder dan 40 jaar die" vervangen door de woorden "als een natuurlijke persoon niet ouder dan 40 jaar die";
2° het eerste lid wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt :
"9° 20 percent als de investering een vermindering van het verkeer bevordert.";
3° hetzelfde artikel wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt :
"De voorwaarde vermeld in punt 9° wordt vervuld als de investering in bijlage 3 wordt aangegeven en de letter "T" bevat in de kolom "Vervoer" voor de coöperatieve vennootschappen".".
Art. 45. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "gelijk aan of" ingevoegd tussen de woorden "hoger is" en de woorden "dan 6";
2° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "als het aantal landbouwers tussen 4 en 6 ligt" vervangen door de woorden "als het aantal in aanmerking komende partners van het type producent tussen 4 of 5 ligt";
3°het eerste lid wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt :
"5° 20 percent als de investering een vermindering van het verkeer bevordert.";
4° tussen de leden 3 en 4 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De voorwaarde vermeld in punt 5° wordt vervuld als de investering in bijlage 3 wordt aangegeven en de letter "T" bevat in de kolom "Vervoer" ".
Art. 46. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in het eerste lid, 3°, worden de woorden "gelijk aan of" ingevoegd tussen de woorden "hoger is" en de woorden "dan 6";
b) in het eerste lid, 4°, worden de woorden "als het aantal landbouwers tussen 4 en 6 ligt" vervangen door de woorden "als het aantal in aanmerking komende partners van het type producent tussen 4 of 5 ligt";
c) in het tweede en het derde lid worden de woorden"Waarde voor de natuurlijke personen" telkens vervangen door de woorden "Waarde voor de natuurlijke personen".
Art. 47. In artikel 23, § 2, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, worden de woorden "als ten minste één van de natuurlijke personen minder dan veertig jaar oud is " vervangen door de woorden "als ten minste één van de natuurlijke personen niet ouder dan veertig jaar is ";
2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
"Voor de toepassing van het eerste lid is het cijfer geldig als de aanvrager in aanmerking komt voor de steun en een significant aandeel van het bedrijf bezit met uitzondering van de gebouwen en gronden.";
3° § 2 wordt aangevuld met drie leden luidend als volgt :
"Als het aantal titularissen van eenzelfde bedrijf gelijk is aan of hoger is dan 4 aan het einde van de ontworpen aanvragen wordt een deel van het bedrijf als significant beschouwd indien het minstens gelijk is aan 25 % van het betrokken bedrijf.
"Als het aantal titularissen van eenzelfde bedrijf gelijk hoger is dans 4 aan het einde van de ontworpen aanvragen wordt een deel van het bedrijf als significant beschouwd indien de aanvrager een percentage van het bedrijf overneemt dat minstens gelijk is aan het resultaat van de volgende formule :
0,75 X (1/het aantal titularissen van het bedrijf)
Art. 48. In artikel 24, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "als een jonge landbouwer die " vervangen door de woorden "als een natuurlijke persoon niet ouder dan 40 jaar die".
Art. 49. Artikel 26, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 12°, luidend als volgt :
"12° het huren van grond, gebouwen en materieel.".
Art. 50. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
A. In Hoofdstuk I, Punten toegekend aan de selectiecriteria betreffende de aanvrager voor vestigingssteun, wordt de tabel vervangen als volgt :

Ervaring* (M = maand) Punten
M<6 0
6<=M<12 10
12<=M<24 15
M>24 20
Stage* (S = werkdagen) Punten
20<S<40 15
40<=S<60 30
S>=60 45
Prestaties in vervangdienst (M= maand) Punten
0 dag 0
M<2 2
2<=M<4 5
4<=M<6 10
M<=6 15
Relevantie van het project Punten
Niet relevant 0
Relevant 5
Zeer relevant 10

B. Hoofdstuk III. "Selectiecriteria betreffende de coöperatieve vennootschappen" wordt vervangen als volgt :
1° Punten toegekend aan de criteria i.v.m. de aanvrager

Aantal in aanmerking komende partners van het type producent Punten
X<4 0
4=<X<6 5
X>=6 12,5
Alle leden van de coöperatieve die in de biologische landbouw zijn gecertificeerd. Punten
NEE 0
JA 5

2° Punten toegekend aan de criteria i.v.m. de investering

Omvang van de investering zoals vermeld in bijlage 3 Punten
Laag 12,5
Gemiddeld 17,5
Hoog 22,5
Voor de CVAV innoverend karakter van de investering Punten
NEE 0
JA 5

Art. 51. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in Hoofdstuk 1 "Verhoging voor de natuurlijke of rechtspersonen met uitsluiting van de CVGL en de CVAV bedoeld in artikel 18" wordt de tabel aangevuld met drie lijnen, luidend als volgt :

Duurzaamheid - Vermindering van het verkeer Punten
Ongunstig 0
Gunstig 20

2° in Hoofdstuk II, wordt de tabel vervangen als volgt :

Duurzaamheid Punten
Gunstig 5
Zeer gunstig 10
Aantal in aanmerking komende partners van het type producent Punten
X<4 0
4=<X<6 2,5
X>=6 5
Duurzaamheid - Vermindering van het verkeer Punten
Ongunstig 0
Gunstig 20

3° in Hoofdstuk III, wordt de tabel vervangen als volgt :

Duurzaamheid Punten
Gunstig 5
Zeer gunstig 10
Aantal in aanmerking komende partners van het type producent Punten
X<4 0
4=<X<6 2,5
X>=6 5

Art. 52. In hetzelfde besluit wordt bijlage 3 vervangen door de bijlage 2 die bij dit besluit gaat.
HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 28 januari 2016
betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw
Art. 53. In artikel 4, vierde lid, van het ministerieel besluit van 28 januari 2016 betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw worden de woorden "De basiscursussen van landbouw, beheer en landbouweconomie" vervangen door de woorden "De cursussen landbouwtechnieken, de cursussen van beheer en landbouweconomie en de bijscholingscursussen".
Art. 54. In artikel 5, tweede lid, van de Franse versie van hetzelfde besluit wordt het woord "de" ingevoegd tussen de woorden "alinéa 1er, 3°" en "l'arrêté".
Art. 55. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "eerste lid" ingevoegd tussen de bewoordingen " § 4," en de woorden "van het besluit van".
Art. 56. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de tweede en derde leden opgeheven.
Art. 57. In artikel 15, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 14, eerste lid, c);" vervangen door de woorden "artikel 14, eerste lid, 2°, c);".
Art. 58. Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt :
"De stageovereenkomsten die bij de volgende documenten die toelaten om de voorwaarden m.b.t. de samenwerking met de stagebegeleider te verifiëren, gaan, worden gevoegd bij de in het tweede lid bedoelde bewijsstukken :
1° de benaming van het bedrijf, de instelling of de vervangdienst waarin hij zijn functie uitoefent alsook de ondernemingsnummer van de vereniging, instelling of betrokken vervangdienst;
2° desgevallend, wat de zelfstandigen betreft, een certificaat voor de inschrijving in een kas voor sociale verzekeringen voor zelfstandige beroepen;
3° in voorkomend geval, een beschrijving van de ervaring van de stagebegeleider inzake begeleiding van de stages in een landbouwbedrijf of in een onderneming;
4° de identiteit en de functie van elke persoon die door de onderneming of de instelling in contact met de landbouwsector tewerkgesteld is, met een opleiding of nuttige ervaring in de landbouwsector.
De volgende documenten die toelaten om de voorwaarden betreffende de aanwerving van de opleider te verifiëren, worden gevoegd bij de in het tweede lid bedoelde bewijsstukken :
1° de titel, het getuigschrift of vereist diploma zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid, 1ertot 4°, in voorkomend geval, het bewijs van een beroepservaring, of een verklaring waarin hij de verbintenis aangaat om een opleiding te volgen in het vereiste domein naast de door hem verstrekte opleiding;
2° een verklaring op erewoord die betrekking heeft ofwel op de geactualiseerde kennis van de onderwerpen i.v.m. het voorwerp van de opleiding of op de verbintenis om opleidingen te volgen naast de door hem verstrekte opleiding.
De in het vierde en vijfde lid bedoelde bewijsstukken worden overgemaakt door de opleidingswerker of de stagebegeleider.".
HOOFDSTUK VII. - Overgangsbepalingen
Art. 59. Artikel 36 treedt in werking op 1 april 2017.
Namen, 2 februari 2017.
R COLLIN

BIJLAGE 1
Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uivoering van het besluit van de Waalse Regering
van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers
Categorieën van soorten bedoeld in artikel 45, § 9, lid 1,van verordening nr. 639/2014
Categorie A : Graminea, waaronder graangewassen :
1° Avena sativa;
2° Avena strigosa;
3° Dactylis sp.;
4° Festuca sp.;
5° Triticum aestivum;
6° Lolium perenne;
7° Lolium multiflorum;
8° Secale cereal;
9° Triticosecale.
Categorie B : Peulgewassen :
1° Vicia faba;
2° Lathyrus sativus;
3° Lotus sp.;
4° Pisum sativum;
5° Trifolium alexandrinum;
6° Trifolium repens;
7° Trifolium incarnatum;
8° Trifolium resupinatum;
9° Trifolium pratense;
10° Vicia sativa;
11° Vicia villosa.
Categorie C : Kruisbloemigen :
1° Brassica oleacera;
2° Sinapis alba;
3° Raphanus sativus;
4° Camelina sativa.
Categorie D : Andere families :
1° Linum usitatissimum;
2° Guizotia abyssinica;
3° Phacelia tanacetifolia;
4° Fagopyrum esculentum;
5° Helianthus annuus.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017 tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun.
Namen, 2 februari 2017.
De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,
R COLLIN

BIJLAGE 2
Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering
van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector
Bijlage 3. Waarde van de investeringen
De waarde van de investeringen wordt verdeeld als volgt :

  Vervoer Waarde voor de natuurlijke personen Waarde voor de coöperatieve vennootschappen Subsidiabele investering Omschrijving
Roerend goed
Onroerendgoed
1 X = X = X = Drinkbak type waterschaal in niet prioritair gebied Bak van minsten 1m3 waterbevoorrading inbegrepen (max 1 drinkbak per schijf van 3 hectaren) M
2 X X X Drinkbak type waterschaal in prioritair gebied Bak van minsten 1m3 waterbevoorrading inbegrepen (max 1 drinkbak per schijf van 3 hectaren) M
3 X H H Toebehoren Bijkomend werktuig voor de basismachine (telescopische heftruck, tractor, uitkuilmachine,...) banden, velgen en rupsbanden uitgesloten M
4 X H F Aankoop van gebouwen Aankoop van de eigendom, de blote eigendom, het vruchtgebruik, de agrarische opleg van gebouwen I
5 X X X Aankoop van vee Niet-subsidiabel M
6 X M X Verbetering van de omgeving Binnenplaats, weg, subsidiabel landschap als de stedenbouwkundige vergunning iets oplegt I
7 X H X Grondverbetering Oprichting met de toelating van de winning van waterputten onder de voorwaarde van de vestiging van een nieuw veegebouw en op voorwaarde dat er geen leiding van distributiewater beschikbaar is. I
8 X H H Tuinbouwinrichtingen Gebouw met uitrusting voor het wassen, de verpakking, de opslag vóór het in de handel brengen I
9 X H H Inrichting van gebouwen Inrichting, renovatie, modernisering van elk beroepsgebouw I
10 X X X Drinkbak type weidepomp in niet prioritair gebied Weidepomp waterbevoorrading inbegrepen (max 1 drinkbak per schijf van hectare) M
11 X X X Drinkbak type weidepomp in prioritair gebied Weidepomp waterbevoorrading inbegrepen (max 1 drinkbak per schijf van hectare) M
12 X M M Hooikeerder enkel/dubbel Enkel, dubbel, frontaal, achterin, gedragen of gesleept M
13 X H M Graanpletmachine Voor de veevoeding M
14 X F H Zelfrijdende aardappelrooier   M
15 X M H Aardappelrooier   M
16 X M H Bieten/cichoreirooier   M
17 X F H Zelfrijdende bieten/cichoreirooier   M
18 X M H Oraapwagen   M
19 X X X Dekzeil Dekzeil type toptex M
20 X M M Transportband Voor de oogst of de opslag van goederen M
21 X M M Bouw van een landbouwgebouw (multifunctioneel) Gebouw met minstens 2 doeleinden (vb : Opslagloods met veeteelt) I
22 X X X Aankoop van gebouwen (vestiging) In het kader van de vestiging, aankoop van de eigendom, de blote eigendom, het vruchtgebruik, de agrarische opleg van een gebouw I
23 X F M Laadbak/Aanhangwagen Standaard, hydraulisch, met één of meerdere rompen, met hefinrichting of zonder hefinrichting M
24 X H H Verplaatsbare bascule   M
25 T H H Veewagen Standaard of hydraulisch M
26 X H H Wiedmachine/Draaiende schoffelmachine/Mechanische onkruidwieder   M
27 X M H Borstel/Veegborstel Om de omgeving of de weg te reinigen (zelfrijdend of manueel) M
28 X X X Brucellose    
29 X M H Aanaardwerktuig Wortel, aardappel, asperge M
30 X M H Aanhangwagen voor silage   M
31 X X X Sorteermachine Eieren, fruit en groenten aanvaardbaar als "Tuinbouwinrichtingen" van lijn 8. I
32 X H X Compacte lader/grupreiniger Verchillend van schilschop, gearticuleerd M
33 X X X Frontale lader Aanvaardbaar als "toebehoren" van lijn 3 M
34 X F H Zelfrijdende bieten/cichoreilader   M
35 X M H Ploeg schijven, scharen M
36 X F X Bouw stal fokpaarden   I
37 X X X Blijvende omheining in niet prioritair gebied   M
38 X X X Blijvende omheining in prioritair gebied   M
39 X M H Verschillende werktuigen Inzaaien, oogst, onderhoud M
40 X X X Verpakkingsmateriaal Aanvaardbaar als "Tuinbouwinrichtingen" van lijn 8 M
41 X F M Mestcontainer Volume hoger dan in een mesttank, men kan verschillende mesttanken ter plaatse bevoorraden M
42 X H F Verplaatsbare box   M
43 X H X Vaste box Met of zonder regelingssysteem I
44 X F F Oogstcontainer/Pallox   M
45 X X X Eerste vestiging (oprichting)    
46 X F M Bosmaaier Met ketting, hamer of lemmer M
47 X M H Stoppelploeg Getande, met schijven, shizzel (frontaal, achterin) M
48 X H H Bodemverluchter Getande M
49 T M H Verplaatsbare reiniger Aardappel, bieten M
50 X H F Afwikkelmachine   M
51 X H H Foelie en dekzeil afroller Voor de silo's, de hopen bieten en de bescherming van de gewassen M
52 X F F Schommelende chemische wiedmachine   M
53 X H M Kuilvoersnijder Verdeler, zelfrijdend,... M
54 X X X Mechanische wiedmachine Aanvaardbaar als "Wiedmachine/Draaiende schoffelmachine/
Mechanische onkruidwieder" van lijn 26
M
55 X H H Thermische wiedmachine/loofklapper met gas   M
56 T M H Aardappelreiniger   M
57 X F X Niet-agrarische diversificatie/Dienstprestatie Box voor paarden met dienstprestatie I
58 X M M Machine om koeiendrek uit te spreiden   M
59 X H H Topper   M
60 X M M Ontbladeraar Voor de bieten M
61 X M H Verpakkingsmachine/
Bindmachine
  M
62 X H X Hernieuwbare energie voor beroepsdoeleinden Biometh 10, Biomethanisatie < 10kW, Fotovoltaïsch, Windenergie, ... Voor eigen verbruik I
63 X X X Hernieuwbare energie voor beroepsdoeleinden en overtollig De vestigingen met doorverkoop van de energie komen niet in aanmerking I
64 X F H Zelfrijdende ensileermachine   M
65 X F F Ensileermachine   M
66 X M H Materiaal onderhoud tuinbouwteelten Snoeischaar, elevator, gondel,... M
67 X M M Mestspreider   M
68 X M M Meststrooimachine   M
69 X M M Siloverspreider   M
70 X H X Uitrusting koeienstal Veeteelt, vetmesting, melk, gemengd I
71 X H X Uitrusting stal fokpaarden   I
72 X H X Uitrusting stal kleinvee BIO of gedifferentieerde kwaliteit Pluimvee,... Alles behalve runderen, varkens, paarden en hun derivaten BIO of gedifferentieerde kwaliteit I
73 X H X Uitrusting stal kleinvee Alles behalve runderen, varkens, paarden en hun derivaten I
74 X H X Uitrusting varkensstal BIO of gedifferentieerde kwaliteit Veeteelt of vetmesting BIO of gedifferentieerde kwaliteit I
75 X H X Uitrusting varkensstal Veeteelt of vetmesting I
76 X H X Uitrusting serres   I
77 X H X Bouw stal voor runderen Veeteelt, vetmesting, melk, gemengd I
78 X X X Etiketteermachine Aanvaardbaar als "Aankoop van gebouwen" van lijn 4 I
79 X M M Hooimachine/Schudder   M
80 X M M Frontale/laterale maaimachine Met messen, schijven of shizzel M
81 X M H Maaier-kneuzer Met messen, schijven of shizzel M
82 X F H Zelfrijdende maaier-kneuzer Met messen, schijven of shizzel M
83 X M M Weidebloter/Grondbreker Met messen, schijven of shizzel M
84 X X X Materieel voor fertigatie Aanvaardbaar als "Aankoop van gebouwen" van lijn 4 I
85 T M H Bouw koelruimte Koelkamer/opslaghal met aiconditioning I
86 X H X Toerisme op de hoeve   I
87 X H H GPS/Geleidingssysteem/
Precisielandbouw
  M
88 X F F Kraan   M
89 X F M Opslagloods en berplaats materieel   I
90 X H H Onkruideg   M
91 X M H Roterende eg   M
92 X M H Eg Vibrocultivator, met kam, niet-bewegende eg (gedragen of frontaal) M
93 X X X Eerste vestiging : Aankoop van vee (opvulling) Aankoop van vee op factuur tijdens de 12 eerste maanden  
94 X X X Eerste vestiging : Aankoop van materieel (opvulling) Aankoop van nieuw materieel op factuur tijdens de 12 eerste maanden  
95 X F F Onroerend goed   I
96 X M M Electronisch/informatica materieel voor beroepsdoeleinden   M
97 X X X Tweede fase vestiging    
98 X X X Eerste vestiging (overname)    
99 X F H Integraal bieten/cichorei   M
100 X X X Irrigatiemateriaal   I
101 X F M Vorkhefwagen/Klark   M
102 X H X Functionele melkstal, melkinstallatie en koeler Carrousel, melkrobot, melktank/koeler I
103 X X X Wasmachine Aanvaardbaar als "Tuinbouwinrichtingen" van lijn 8 I
104 X X X Mankracht voor het aanleggen van een omheining in niet prioritair gebied    
105 X X X Mankracht voor het aanleggen van een omheining in prioritair gebied    
106 X X X In overeenstemming brengen van de opslagaccommodatie   I
107 X H F Mengmachine   M
108 X H F Zelfrijdende mengmachine   M
109 X F F Verplaatsbare mestmixer   M
110 X F F Roerend goed   M
111 X M H Maaidorser   M
112 X X X Gondel Aanvaardbaar als "Materiaal onderhoud tuinbouwteelten" van lijn 66 M
113 X H X Kalveren hokken Aankoop van een partij I
114 X X X Werktuigen Materiaal voor de werkplaats, hoge drukreiniger, generator, lasapparaat, compressor... M
115 X H F Zelfrijdende stroverspreider   M
116 X H F Stroverspreider   M
117 X X X Palletstapelaar Aanvaardbaar als "Tuinbouwinrichtingen" van lijn 8 I
118 X H X Pedagogische of sociale hoeve   I
119 X F F Graafmachine/Bulldozer   M
120 X X X Weegbak Aanvaardbaar als "Tuinbouwinrichtingen" van lijn 8 I
121 X H X Bouw stal kleinvee BIO of gedifferentieerde kwaliteit Pluimvee,... Alles behalve runderen, varkens, paarden en hun derivaten BIO of gedifferentieerde kwaliteit I
122 X H X Bouw stal kleinvee Pluimvee,... Alles behalve runderen, varkens, paarden en hun derivaten I
123 X M X Beplantingen Behalve eenjarige planten I
124 X M H Plantmachine   M
125 X M H Aardappelpoter   M
126 X H H Velgen en banden lage druk   M
127 X X X Dubbele velgen en bandenmontage   M
128 X F M Weegbrug   I
129 X H X Bouw varkensstal BIO of gedifferentieerde kwaliteit Veeteelt of vetmesting BIO of gedifferentieerde kwaliteit I
130 X H X Bouw varkensstal Veeteelt of vetmesting I
131 X M H Balenpers Rond, vierkantig, kleine balen, met of zonder messen, met of zonder draad M
132 X X X Verwerking of afzet van zuivelproducten Melkcrisis  
133 X M X Beschermingssysteem tegen vorst en slecht weer Anti-hagelnet M
134 X M H Zelfrijdende spuitmachine   M
135 X M H Spuitmachine   M
136 X M H Materieel voor tuinbouwoogst   M
137 X X X Opstelling van het plan    
138 X F M Platte aanhangwagen   M
139 X M H Materieel voor uitplanting in de tuinbouw   M
140 X X X Latere overname van het bedrijf Overname onder overeenkomst van een buitenbedrijf  
141 X M H Zwadkeerder   M
142 X H X Robot om de stal te reinigen   M
143 X X X Rotovator/Frees Aanvaardbaar als "Roterende eg" van lijn 91. M
144 X M H Rol/Vorenpakker   M
145 X M H Rijenzaaimachine/multigranen Met graangewassen... M
146 X M H Precisiezaaimachine/één graan Maïs, bieten, cichorei,... M
147 X H H Zaaimachine zonder te ploegen   M
148 X M X Verplaatsbare serre Tunnel M
149 X H X Bouw van serre   I
150 X F X Openbare dienstprestatie Zout, sneeuwopruiming, onderhoud van de openbare hagen M
151 X H X Verplaatsbare silo   I
152 X H X Torensilo/vultrechter   I
153 X X X Woeler Aanvaardbaar als "Bodemverluchter" van lijn 48. M
154 X X X Opslag van mest   I
155 X X X Opvolging van de uitvoering van het plan    
156 X H H Automatisch systeem voor het regelen van de druk in de banden   M
157 X X X Vorenpakker Aanvaardbaar als "Rol/Vorenpakker" van lijn 144. M
158 X M X Melktaxi   M
159 X H M Telescopische heftruck Zelfrijdende heftruck met een telecopische arm die al dan niet beweegt M
160 X X X Aankoop van grond Aankoop van grond op akte I
161 X H H Mengmesttank met chassis/oprit/injector   M
162 X F F Watervat   M
163 X M H Mengmesttank met pallet/schommelend   M
164 X M H Tractor   M
165 X X X Verplaatsbare melkmachine Aanvaardbaar als "Functionele melkstal, melkinstallatie en koeler" van lijn 102. M
166 X X H Vervoer Vervoer grondstof en eindproduct (vrachtwagen,...) M
167 X H X Verwerking richtsnoer 3 : agrarische diversificatie Bouw en inrichting van een gebouw met : Boter, yoghurt,... I
168 X H X Verwerking richtsnoer 3 : niet-agrarische diversificatie Bouw en inrichting van een gebouw met : bakkerij, ijs, koekjes en deegwaren I
169 X X X Sorteermachine Aanvaardbaar als "Tuinbouwinrichtingen" van lijn 8 I
170 X M X Bedrijfsvoertuigen Koelvoertuig voor de rechtstreekse verkoop (koelbestelwagen,...) - behalve 4x4 en quad M
171 X H X Rechtstreekse verkoop agrarische diversificatie Boter, yoghurt,... M
172 X H X Rechtstreekse verkoop niet-agrarische diversificatie Restaurantbedrijf, bakkerij, ijs, koekjes en deegwaren I
173 X X X Vibrocultivator/Cultivator Aanvaardbaar als "Stoppelploeg" van lijn 47. M

Verklaring :
X : Daartoe niet-subsidiabele investering
F : Laag
M : gemiddeld
H : hoog
T : Vervoer
BIO of gedifferentieerde kwaliteit : investering bestemd voor een productie onderworpen aan een Europees kwaliteitssysteem of een gewestlijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit"
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017 tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun.
Namen, 2 februari 2017.
De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,
R COLLIN  Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan Ä 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-BrittanniŽ zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"IsraŽlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitťLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
GeÔntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
íVergroening niettegenstaande Donald TrumpíLees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer