Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2017 09:53 

Wijziging van verschillende besluiten inzake Waalse landbouwsteun


Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake landbouwsteun

Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 2092/91;
Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft;
Gelet op verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad;
Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;
Gelet op verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;
Gelet op verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;
Gelet op Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening;
Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;
Gelet op Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;
Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);
Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;
Gelet op het Waals landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.242, D.243, D.245 tot D.248 en D.254, § 1;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2014 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2015 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 betreffende de toekenning van de tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 betreffende de identificatie in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2015 mei 3 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 tot instelling van een Opvolgingscomité voor het betaalorgaan, tot bepaling van de uitoefening van de bevoegdheden ervan inzake dwangschrift, en waarbij de Minister van Landbouw ertoe gemachtigd wordt de aanwijzings- en opvolgingsprocedure van gemachtigde instellingen te bepalen;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse landbouwwetboek betreffende de activiteiten van vaste vorming in de zin van de artikelen D. 99, § 2, 2° en D. 104, eerste lid, 1°, van het Waalse Landbouwwetboek in de landbouw- en bosbouwsector;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2016;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 september 2016;
Gelet op het overleg gepleegd op 15 september 2016 tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid en goedgekeurd op 14 oktober 2016;
Gelet op het rapport van 15 september 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies nr. 60.435/4 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015
tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers
Artikel 1. In artikel 1, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers worden de woorden "van minstens één are," ingevoegd tussen de woorden "aardoppervlakte" en "aangegeven".
Art. 2. In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord "aanvragen" ingevoegd tussen het woord "steun" en de woorden "en betalingsaanvragen";
2° het eerste lid, punt 5°, wordt vervangen als volgt :
"5° de tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen;";
3° het eerste lid, punt 9°, wordt vervangen als volgt :
"9° de gekoppelde steun";
4° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "en voor de herverdelingsbetaling.".
Art. 3. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 vervangen als volgt :
" § 3. Overeenkomstig artikel 13, § 3, van Verordening nr. 639/2014, verstrekt de natuurlijke of rechtspersoon of de groepering van natuurlijke of rechtspersonen die wenst aan te tonen dat hij de voorwaarde bedoeld in paragraaf 1 vervult, een bewijsstuk dat de totale inkomsten bevat uit niet-landbouwactiviteiten of een attest verstrekt door een boekhouder.
De natuurlijke of rechtspersoon of de groepering van natuurlijke of rechtspersonen die wenst aan te tonen dat hij de voorwaarde bedoeld in paragraaf 1, 2°, vervult, verstrekt een bewijsstuk dat de totale inkomsten bevat uit de landbouwactiviteit alsook de totale inkomsten ontvangen tijdens dit belastingjaar of een attest verstrekt door een boekhouder.
De natuurlijke of rechtspersoon of de groepering van natuurlijke of rechtspersonen die wenst aan te tonen dat hij de voorwaarde bedoeld in paragraaf 1, 3°, vervult, verstrekt ook een attest overhandigd door een boekhouder.".
Art. 4. In artikel 40, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, worden de woorden "en de oppervlakte-elementen niet meer dan 100 m2 bedragen", en de punten 1°, 3°, 5° opgeheven;
2° het tweede lid wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel 42, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zones met struikgewas, bomen, puinophopingen" vervangen door de woorden " bosjes, struiken of bomen niet opgenomen in de eisen en normen vermeld in bijlage II bij verordening (EU) nr. 1306/2013, puinophopingen".
Art. 6. In artikel 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 en 17 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) de punten 1°, 2°, 3°, 4° en 5° worden vervangen door wat volgt :
"1° bomenrijen : bomen in rij in de zin van artikel 45, § 4, eerste lid, c), van verordening nr. 639/2014;
2° alleenstaande boom: de alleenstaande boom in de zin van artikel 45, § 4, eerste lid, b), van verordening nr. 639/2014, alsook de merkwaardige bomen bedoeld in artikel 266 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie;
3° weiderand: weiderand in de zin van artikel 45, § 4, eerste lid, e), van verordening nr. 639/2014;
4° bosjes en bomen in groep: de bomen in groep in de zin van artikel 45, § 4, d), van verordening nr. 639/2014, waarvan de oppervlakte uit houtplanten samengesteld is, hetzij bomen, bosjes of struiken, van meer dan tien meter breed, die een oppervlakte van één tot dertig aren bedekt;
5° haag: ononderbroken stuk inheemse bomen of struiken met een minimumlengte van tien meter, incluis de afstanden van maximum vier meter tussen de elementen van de haag, en een maximumbreedte van tien meter aan de voet;";
b) punt 7° wordt vervangen als volgt :
"7° gracht: een gracht in de zin van artikel 45, § 4, eerste lid, g), van verordening nr. 639/2014;";
c) punt 8° wordt opgeheven;
d) punt 9° wordt vervangen als volgt :
"9° poel: poel in de zin van artikel 45, § 4, eerste lid, f), van verordening nr. 639/2014 waarvan de minimale oppervlakte van vrij water vanaf 1 november tot en met 31 mei vijfentwintig m2 bedraagt, met hoogstens tien aren, die kan bestaan uit een vaste plantendek zonder aanbreng van maximum tien meter breed langs de rand van het water;".
Art. 7. In artikel 49 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015, wordt het tweede lid vervangen als volgt :
"De meststoffen en de gewasbeschermingsmiddelen zijn verboden op de bufferstroken bedoeld in het eerste lid, met uitzondering, enerzijds, van de lokale behandeling met een sproeislang of een rugsproeier op de volgende soorten : Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius en, anderzijds, als het gebruik van de lokale behandeling tegen de invaderende exotische soorten in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 8. In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015, wordt het tweede lid vervangen als volgt :
"De meststoffen en de gewasbeschermingsmiddelen zijn verboden op de bufferstroken bedoeld in het eerste lid, met uitzondering, enerzijds, van de lokale behandeling met een sproeislang of een rugsproeier op de volgende soorten : Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius en, anderzijds, als het gebruik van de lokale behandeling tegen de invaderende exotische soorten in de lijn ligt van een door de openbare overheid gevoerd of opgelegd strijdplan en altijd in laatste instantie.".
Art. 9. In artikel 57 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:
" § 2. Wanneer het betaalorgaan kennis heeft van technieken om de herverdelingsbetaling kunstmatig te ontvangen, met inbegrip van een splitsing van een bedrijf, voert het de specifieke toepassing van de omzeilingsclausule, zoals bedoeld in artikel 41, § 7, van Verordening 1307/2013 en in artikel 62 uit.".
Art. 10. Artikel 58, § 1, tweede lid, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"1° een master bio-ingenieur in landbouwkundige wetenschappen, een master industriële ingenieur in landbouwkunde finaliteit landbouwkunde, een bachelor in landbouwkundige wetenschappen, een bachelor in landbouwkunde of een gelijkwaardig diploma erkend door een andere Lidstaat van de Europese Unie;".
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen
Art. 11. In artikel 25, § 2, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen, worden de woorden "vermenigvuldigd met 4" vervangen door de woorden "vermenigvuldigd met 10".
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers
Art. 12. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° punt 1° wordt vervangen als volgt :
"1° bomenrijen: ononderbroken stuk inheemse bomen met een minimumlengte van tien meter, incluis de afstanden van maximum vier meter tussen de elementen, en een maximumbreedte van 10 meter aan de voet;";
2° punt 2° wordt vervangen als volgt :
"2° inheemse boom: elke boom met een kruindiameter van minstens vier meter, behalve als er gesnoeid wordt, beschouwd als inheems in de zin van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen;";
3° er wordt een punt 2°/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"2°/1 alleenstaande boom: elke inheemse boom, met uitzondering van de bomen in groep of in rijen;";
4° er wordt een punt 2°/2 ingevoegd, luidend als volgt :
"2°/2 bosjes en bomen in groep: bosjes en bomen in groep waarvan de kruinen elkaar overlappen en een schutbos vormen, samengesteld uit voornamelijk inheemse houtplanten, hetzij bomen, bosjes of struiken, van meer dan tien meter breed, die een oppervlakte van één tot tien aren bedekt;";
5° punt 7° wordt vervangen als volgt :
"7° de gracht: natuurlijke of aangelegde laagte, van maximaal 2 meter breed en geschikt voor afvoer van water, met uitzondering van de elementen met een betonnen structuur;"
6° punt 8° wordt vervangen als volgt :
"8° inheemse haag ononderbroken stuk inheemse bomen of struiken met een minimumlengte van tien meter, incluis de afstanden van maximum vier meter tussen de elementen van de haag, en een maximumbreedte van tien meter aan de voet";
7° punt 9° wordt vervangen als volgt :
"9° poel: poel waarvan de minimale oppervlakte van vrij water vanaf 1 november tot en met 31 mei vijfentwintig m2 bedraagt, met hoogstens tien aren, met uitzondering van de betonnen en plastic reservoirs;";
8° er wordt een punt 11°/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"11°/1 de topografische bijzonderheden: de elementen die het landschap structureren waaronder de hagen, de poelen, de grachten, de bomen in rijen, in groep of alleenstaand, de bosjes, de taluds en de weideranden
Art. 13. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1er, derde lid, punt 2°, worden de woorden "een vijver," opgeheven;
2° in paragraaf 2, worden de woorden "en van de andere vaste elementen van het landschap, zoals taluds, grachten, vijvers en poelen," opgeheven.
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun;
Art. 14. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 8° wordt vervangen als volgt :
"8° de basislijn van de verbintenissen : geheel van de verplichte normen vastgesteld overeenkomstig titel VI, hoofdstuk I, van verordening (EU) nr. 1306/2013, en van de relevante criteria vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 1, punt c), onder ii), van verordening (EU) nr. 1307/2013 zoals uitgevoerd bij de artikelen 8 tot 8/2 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, van de minimale eisen toepasselijk op het gebruik van meststoffen en fytosanitaire producten, alsook van de andere relevante verplichte eisen vastgelegd bij het federaal en gewestelijk recht zoals omschreven in het Waals programma voor plattelandsontwikkeling;";
b) in punt 12° worden de woorden "van verordening nr. 1307/2014" vervangen door de woorden "van verordening nr. 1307/2013".
Art. 15. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, worden de woorden "en het veebestand" ingevoegd tussen de woorden "de landbouwgronden" en de woorden "die in het Waalse Gewest gelegen zijn";
2° het tweede lid wordt opgeheven.
Art. 16. In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de verzamelaanvraag en de steunaanvraag" telkens vervangen door de woorden "de aanvraag tot betaling" en worden de woorden "voor het jaar van indiening" telkens vervangen door de woorden "voor het jaar van betaling".
Art. 17.In artikel 6, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het einde van punt 4° wordt herschreven als volgt "vanaf 1 januari van het jaar na de steunaanvraag na te leven";
3° het einde van punt 5° wordt herschreven als volgt "in artikel 12 voor 1 januari van het jaar na de steunaanvraag in te winnen".
Art. 18. In artikel 8, in het eerste lid en in het tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden "van de steunaanvraag en" opgeheven.
Art. 19. Artikel 9, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 6° en 7°, luidend als volgt :
6° de landbouwgronden waarvoor hij de agromilieu- en klimaatsteun aanvraagt op het grondgebied van het Waalse Gewest exploiteert;
7° zijn steunaanvraag binnen de termijn bedoeld in artikel 6, § 1 indient. ».
Art. 20. Het tweede lid van artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 21. In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen als volgt :
"1° wordt elke jaartranche verricht overeenkomstig artikel 75 van verordening nr. 1306/2013;".
Art. 22. In hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen als volgt :
"Afdeling 1. Overdracht van bedrijf of overdracht van landbouwgronden gedekt door een verbintenis".
Art. 23. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "die verbintenissen"" vervangen door de woorden "zijn verbintenis";
2° paragraaf 4 wordt opgeheven.
Art. 24. In artikel 19, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het jaar van indiening van de omzettingsaanvraag" vervangen door de woorden " het jaar volgend op het jaar van indiening van de omzettingsaanvraag".
Art. 25. Artikel 20, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de woorden "voor de resterende duur van de oorspronkelijke verbintenis".
Art. 26. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1°. in paragraaf 1 worden volgende wijzigingen aangebracht :
a) in het eerste lid, worden de woorden ", de lengte, het aantal elementen of dieren" ingevoegd tussen de woorden "of wanneer het areaal" en de woorden "waarop de verbintenis betrekking heeft" en in de Franse versie wordt het woord "laquelle" vervangen door het woord "lequel";
b) in het tweede lid, worden de woorden ", lengte, aantal elementen of dieren" ingevoegd tussen de woorden "bijkomende oppervlakte" en de woorden "te dekken";
c) in het tweede lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :
"3° een areaal, een lengte, een aantal elementen of dieren gelijk aan of kleiner dan vijftig percent van diegenen van de oorspronkelijke verbintenis betreft;"
d) het tweede lid wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt :
"4° vergezeld gaat van een aanpassing van het advies van de deskundige als ze een doelgerichte methode betreft.";
5° het derde lid wordt vervangen als volgt :
"Voor de toepassing van het tweede lid, 3°, is een areaal, een lengte, een aantal elementen of dieren gelijk aan of kleiner dan vijftig percent van diegenen van de oorspronkelijke verbintenis wanneer de totale arealen, lengtes, aantal elementen of dieren die het voorwerp uitmaken van de uitbreidingsaanvraag, vermeerderd met de totale arealen, lengtes, aantal elementen of dieren die vroeger het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitbreidingsaanvraag tijdens dezelfde verbintenisperiode, gelijk aan of kleiner zijn dan vijftig percent van diegenen van de oorspronkelijke verbintenis in de steunaanvraag.";
2° in paragraaf 2, vierde lid, worden volgende wijzigingen aangebracht :
a) de woorden "voor de nieuwe methode of submethode" worden opgeheven;
b) de woorden "het jaar van indiening van de omzettingsaanvraag" worden vervangen door de woorden "het jaar volgend op het jaar van indiening van de omzettingsaanvraag".
Art. 27. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 22/1, luidend als volgt :
"Art.22/1. De landbouwer kan een nieuwe steunaanvraag indienen voor een actieplan voor een milieuvriendelijke landbouw, zelfs als hij zich al vijf jaar verbonden heeft op basis van dit besluit. De nieuwe steunaanvraag doet een nieuwe verbintenis voor vijf jaar starten die de reeds bestaande verbintenis vervangt.".
Art. 28. In artikel 23 van hetzelfde besluit, worden de woorden "wanneer hij een niet-doelgerichte methode heeft toegepast" vervangen door de woorden "die de verschillende gegevens die nuttig zijn voor de controle van de verbintenis zoals bepaald door de Minister vermeldt.".
Art. 29. In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 2 worden de woorden "het permanente karakter" vervangen door de woorden "de duur";
2°. in paragraaf 3 worden volgende wijzigingen aangebracht :
a) er wordt een punt 4/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"4°/1° niveau 5°: afschaffing van de jaarlijkse betaling voor het betrokken perceel en invordering van de bedragen die ontvangen werden voor het perceel sinds het begin van de verbintenis;";
b) in punt 5° worden de woorden "niveau 5" vervangen door de woorden "niveau 6";
c) in punt 6° worden de woorden "niveau 6" vervangen door de woorden "niveau 7";
d) in punt 7° worden de woorden "niveau 7" vervangen door de woorden "niveau 8";
3° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "het permanente karakter" vervangen door de woorden "de duur";
3° in paragraaf 6, eerste lid, wordt in de Franse versie de zin aangevuld met het woord "rencontré".
Art. 30. In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan landbouwers" vervangen door de woorden "aan natuurlijke of rechtspersonen".
Art. 31. Artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt :
"3° de betalingsaanvragen betreffende de actieplannen voor een milieuvriendelijke landbouw vermeld in artikel 3, 11°, van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 wanneer de verbintenis vóór 1 januari 2014 is afgesloten.".
Art. 32. Een artikel 34/1, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd :
"Art.34/1. In afwijking van artikel 6, § 1, kunnen de begunstigden die in 2016 een steunaanvraag wensen in te dienen voor een verbintenis genomen op een site aangewezen Natura 2000-site na 1 september 2016, hun steunaanvraag uiterlijk op 31 december 2016 indienen.".
HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw
Art. 33. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 8° wordt vervangen als volgt :
"8° relevante dwingende normen van de verbintenissen: geheel van de verplichte normen vastgesteld overeenkomstig titel VI, hoofdstuk I, van verordening nr. 1306/2013, en van de relevante criteria vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 1, c), ii), van verordening (EU) nr. 1307/2013 zoals uitgevoerd bij de artikelen 8 tot 8/2 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, van de minimale eisen toepasselijk op het gebruik van meststoffen en fytosanitaire producten, alsook van de andere relevante verplichte eisen vastgelegd bij het federaal en gewestelijk recht zoals omschreven in het Waals programma voor plattelandsontwikkeling;";
b) punt 21° wordt vervangen als volgt :
"21° de territoriale dienst: de gedecentraliseerde dienst van het Departement Landbouw bij de Administratie;".
Art. 34. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin :
"Wanneer de steunaanvraag wordt ingediend via een volmacht toegekend door de landbouwer aan een certificerende instelling, kan deze de steunaanvraag meedelen terwijl zij de gegevens aan de Administratie overmaakt;";
2° in paragraaf 1, derde lid, 4°, worden de woorden "om de nodige stappen te ondernemen met het oog op de aansluiting bij een controleorgaan tegen 1 januari na de indiening van de steunaanvraag of om het bewijs te leveren van zijn aansluiting bij een controleorgaan" vervangen door de woorden "om gecertificeerd te zijn door een controle-instelling op 1 januari van het eerste jaar van de verbintenis";
1° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "in ontvangst is genomen" vervangen door de woorden "ontvankelijk is";
3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van de Waalse Regering" ingevoegd tussen de woorden "de artikelen 2 en 3 van het besluit" en de woorden "van 12 februari 2015"
5° in paragraaf 3, worden de woorden "waardoor onregelmatigheden aan het licht gebracht werden" opgeheven.
Art. 35. In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt :
"2° zijn activiteit uiterlijk 1 januari van het jaar na de steunaanvraag, aan een controleorgaan meegedeeld hebben en de arealen waarvoor de steun wordt aangevraagd aan een controlesysteem onderwerpen;".
Art. 36. In artikel 8, van hetzelfde besluit worden het derde en het vierde lid vervangen door wat volgt :
"De arealen die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 verbonden met een beheerseenheid "prioritaire open milieus", "extensieve stroken", "gebieden onder beschermingsstatuut" en "gebieden met openbaar beheer", in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011 tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie zouden kunnen worden afgebakend, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zijn, komen niet in aanmerking voor de steun aan de biologische productie.
De arealen die in aanmerking komen voor de vergoeding Natura 2000 overeenkomstig de bepalingen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, voor de "verbindingsweiden"omgeschakeld naar biologische landbouw kunnen voor biologische landbouw in aanmerking komen.".
Art. 37. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 11/1, luidend als volgt :
"Art. 11/1. Een verhoging van het bedrag van de steun in geval van het gebruik van biologisch zaaizaden of plantaardig teeltmateriaal wordt toegepast en bepaald door de Minister, overeenkomstig het Waals programma voor plattelandsontwikkeling.".
Art. 38. In artikel 13, derde lid, eerste zin, van hetzelfde besluit, worden de woorden "in de loop van de verbintenis" vervangen door de woorden "aan de lopende verbintenis".
Art. 39. In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen als volgt :
"1° elke jaarlijkse schijf wordt betaald overeenkomstig artikel 75 van verordening nr. 1306/2013;".
Art. 40. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° tussen de leden 1 en 2 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"Als de fondsen ontoereikend zijn, kan de Minister beslissen dat de bedragen toegekend voor de nieuwe verbintenissen naar beneden worden bijgesteld.";
2° in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "het tweede lid" vervangen door de woorden "het tweede of het derde lid".
Art. 41. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Als de overgenomen verbintenis, overeenkomstig artikel 27," vervangen door de woorden "Overeenkomstig artikel 27, als de overgenomen verbintenis";
3° in paragraaf 3, wordt het derde lid opgeheven;
3° paragraaf 4 wordt opgeheven.
Art. 42. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) het tweede lid wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt :
"3° een areaal betreft gelijk aan of lager dan vijftig percent van het oorspronkelijk areaal.";
b) tussen de leden 2 en 3 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"Voor de toepassing van het tweede lid, 3°, is een areaal gelijk aan of kleiner dan vijftig percent van het oorspronkelijk areaal wanneer de totale arealen die het voorwerp uitmaken van de uitbreidingsaanvraag, vermeerderd met de totale arealen die vroeger het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitbreidingsaanvraag tijdens dezelfde verbintenisperiode, gelijk aan of kleiner zijn dan vijftig percent van het totaal areaal oorspronkelijk verbonden met de steunaanvraag.";
c) artikel 20, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidend als volgt :
" § 2. Overeenkomstig artikel 15, § § 1 en 3, van verordening nr. 807/2014, als de begunstigde het areaal van zijn bedrijf uitbreidt of als het areaal waarop een verbintenis betrekking heeft in een bedrijf wordt vergroot, wordt de vervanging van de verbintenis door een nieuwe verbintenis toegelaten.
De nieuwe verbintenis neemt de plaats in van de bestaande verbintenis, voor zover de vervangingsaanvraag :
1° voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 15, § 3, van verordening nr. 807/2014;
2° ingediend wordt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de Minister.
3° een areaal betreft van meer dan vijftig percent van het oorspronkelijk areaal.
"Voor de toepassing van het tweede lid, 3°, is een areaal hoger dan vijftig percent van het oorspronkelijk areaal wanneer de totale arealen die het voorwerp uitmaken van de toename bedoeld in de vervangingsaanvraag, vermeerderd met de totale arealen die vroeger het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitbreidingsaanvraag tijdens dezelfde verbintenisperiode, hoger zijn dan vijftig percent van het totaal areaal oorspronkelijk verbonden met de steunaanvraag.
In geval van aanvaarding, begint een nieuwe verbintenis van vijf jaar te lopen het jaar van indiening van de vervangingsaanvraag en wordt geen terugbetaling gevorderd voor de betalingen van de voorafgaande periode.".
Art. 43. In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 vervangen als volgt :
" § 3. Het betaalorgaan voert ook de nodige herzieningen van de lopende verbintenissen door om dubbele financiering van de in artikel 43 van verordening nr. 1307/2013 bedoelde praktijken te voorkomen in geval van wijzigingen van die praktijken en, in geval van aanneming van een nieuwe Europese regelgeving die de biologische productie omlijnt, om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vigerende bepalingen.".
HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector
Art. 44. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt een punt 6°/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"6°/1 datum van vestiging door ontwikkeling: de datum van de eerste registratie bij het GBCS als landbouwer in hoofdberoep die overeenstemt met de datum van inschrijving bij de kas voor sociale verzekeringen als landbouwer in hoofdberoep;";
2° punt 9° wordt aangevuld met de woorden "of de beroepservaring als arbeider of bezoldigd landbouwarbeider in een landbouwbedrijf".
Art. 45. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid :
"Artikel 9 is echter niet toepasselijk op de CVGL en de CVAV.".
Art. 46. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"Art. 3/1. Elk document overgemaakt langs de elektronische weg heeft dezelfde waarde als een document van een papieren versie als hij via het portaal "PAC-ON-WEB" wordt overgemaakt.
Art. 47. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 3/2 ingevoegd, luidend als volgt :
"Art. 3/2. De steunaanvraag kan worden ingevuld door een gemachtigde die in dat geval het bewijs moet leveren van de schriftelijke machtiging die hem in staat stelt te handelen.".
Art. 48.In artikel 6, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "door overname en oprichting" vervangen door "door overname, oprichting en ontwikkeling".
Art. 49. In hoofdstuk II, afdeling 3, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"Art. 10/1. Geen enkele steun ingevoerd bij dit besluit wordt toegekend aan een bedrijf dat een pluimvee- of varkensspeculatie heeft dat onder klasse 1 valt in de zin van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.".
Art. 50. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, punt 7°, worden de woorden "minimum acht jaar" vervangen door de woorden "minimum drie jaar";
2° in het derde lid, worden de woorden "vijf jaar na de datum van de eindbetaling aan de begunstigde" opgeheven;
3° het derde lid, punt 1°, wordt vervangen als volgt :
"1° minimum drie jaar na de beslissing van toekenning van de steun voor de vestigingssteun;";
4° wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :
"Wat betreft het eerste lid, punt 7°, bepaalt de Minister de voorwaarden die de jonge landbouwer die niet enig bedrijfshoofd is vervult om geacht te worden een daadwerkelijke zeggenschap te houden.
Art. 51. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen als volgt :
"HOOFDSTUK III. Steun voor de vestiging door overname, oprichting en ontwikkeling".
Art. 52. In de artikelen 15, § 1, eerste lid, 16, eerste lid, 3°, 4°, 27, § 1, lid 1 en 2, 28, eerste lid, 65, § 3, lid 1 en 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "door overname en oprichting" telkens vervangen door de woorden "door overname, oprichting en ontwikkeling".
Art. 53. In artikel 15, § 1, 2°,van hetzelfde besluit worden de woorden "uiterlijk binnen twaalf maanden" vervangen door de woorden "uiterlijk binnen vierentwintig maanden".
Art. 54. In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen als volgt :
"Afdeling 2. Subsidiabiliteit van de vestiging door overname, oprichting en ontwikkeling"
Art. 55. Artikel 17, § 1, van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :
a) in het eerste lid worden de woorden "een aandelenregister," opgeheven;
b) tussen de leden 1 en 2 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De rechtspersoon bewijst de overname met een aandelenregister naast de overname-overeenkomst of de authentieke akte vermeld in het eerste lid.";
c) in het tweede lid, dat het derde lid is geworden, worden de woorden "minstens acht jaar" vervangen door de woorden "minstens drie jaar".
Art. 56. In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "minstens 8 jaar" vervangen door de woorden "minstens drie jaar na de beslissing van de toekenning van de steun".
Art. 57. In hoofdstuk III, afdeling 2, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 18/1 ingevoegd, luidend als volgt :
"Art. 18/1. § 1. De vestiging door ontwikkeling is de vestiging van een jonge landbouwer in een bedrijf met het oog op zijn ontwikkeling ten gevolge van zijn inschrijving voor de eerste keer bij de kas voor sociale verzekeringen als landbouwer in hoofdberoep.
Als het bedrijf gedeeltelijk aan een andere persoon dan de jonge landbouwer toebehoort, wordt de vestiging per ontwikkeling bevestigd door een geregistreerde overname-overeenkomst of een authentieke akte die :
1° de modaliteiten en de inventaris van de overname vermeldt;
2° door de verschillende partijen gedagtekend en ondertekend is uiterlijk op de datum van inschrijving van de jonge landbouwer bij de kas voor sociale verzekeringen als landbouwer in hoofdberoep.
De rechtspersoon bewijst de overname met een aandelenregister naast de overname-overeenkomst of de authentieke akte vermeld in het eerste lid.
De jonge landbouwer houdt gedurende minstens drie jaar na de beslissing van de toekenning van de steun een daadwerkelijke zeggenchap over het bedrijf.
De Minister bepaalt de voorwaarden die de jonge landbouwer die niet enig bedrijfshoofd is, vervult om geacht te worden een daadwerkelijke zeggenschap te houden.
§ 2. Als de overname-overeenkomst of de authentieke akte niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, wordt de steun voor ontwikkeling niet in aanmerking genomen door het betaalorgaan."
Art. 58. In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "als zelfstandige landbouwer" opgeheven;
b) in paragraaf 1, eerste lid, 4°, worden de woorden "minstens acht jaar" vervangen door de woorden "minstens drie jaar";
c) paragraaf 1wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt :
"Wat betreft het eerste lid, punt 2°, bij gebrek om in orde verklaard te worden, maakt de landbouwer aan het betaalorgaan een afschrift van het verzoek om vrijstelling van de sociale bijdrage die hij heeft ingediend over.
"Wat betreft het eerste lid, punt 4°, bepaalt de Minister de voorwaarden die de jonge landbouwer die niet enig bedrijfshoofd is, vervult om geacht te worden een daadwerkelijke zeggenschap te houden.
d) in paragraaf 2, 3°, worden de woorden "het Waals Landbouwwetboek" vervangen door de woorden "het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw of, in voorkomend geval, de voorschriften van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2016 betreffende de opleiding in de bijenteelt,".
Art. 59. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
2° de leden 1 en 2 worden opgeheven;
2° in het derde lid, dat het eerste lid wordt, in punt 1°, worden de woorden "of ontwikkeling" ingevoegd tussen de woorden "in geval van oprichting" en de het woord "verbindt";
3° in het derde lid, dat het eerste lid wordt, in punt 2°, wordt het woord "volgens" ingevoegd tussen het woord "dat" en de woorden "het jaar".
Art. 60. In artikel 24 van hetzelfde besluit, wordt tussen de leden 2 en 3 een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De praktische ervaring kan worden bevestigd ten belope van maximum vijf jaar.".
Art. 61. In artikel 27, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "of de ontwikkeling." ingevoegd tussen de woorden "in vier tranches voor de oprichting" en de woorden "de laatste tranche".
Art. 62. In artikel 32, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "twaalf maanden na de datum van selectie van het dossier" vervangen door de woorden "twaalf maanden na de datum van selectie van het dossier";
2° in paragraaf 1, wordt tussen de leden 1 en 2, een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De datum van selectie van het dossier is de datum van kennisgeving van de beslissing van selectie van het dossier door het betaalorgaan. ».
Art. 63. In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "landbouwer in bij- of hoofdberoep" vervangen door de woorden "bij gebrek om in orde verklaard te worden, maakt de landbouwer, in bij- of hoofdberoep, aan het betaalorgaan een afschrift van het verzoek om vrijstelling van de sociale bijdrage die hij heeft ingediend over";
2° het derde lid wordt vervangen als volgt :
De praktische ervaring als landbouwer of hulp of meewerkende echtgeno(o)t(e) wordt bewezen op grond van de periodes van aansluiting bij een sociale verzekeringskas. De praktische ervaring als arbeider of bezoldigd landbouwarbeider wordt bewezen op grond van een arbeidscontract;";
3° tussen de leden 3 en 4 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt :
"De praktische ervaring bewezen vóór het Vestigingscomité in het kader van een vestigingssteun is ook geldig in het kader van een investeringssteun."; 4° het vierde lid, dat het vijfde lid is geworden, wordt opgeheven.
Art. 64. Artikel 36, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Onder de in aanmerking komende partners producenten die een partner van het type CVGL of CVAV vormen, zijn de identificatie bij het GBCS, de ondertekening en de documenten waarmee de voorwaarden bedoeld in artikel 33, eerste lid, 1° tot 4° kunnen worden nagegaan, uitsluitend vereist voor :
1° de meerderheid van de partners van het type producent als de CVGL of de CVAV bestaat uit minstens tien partners van het type producent;
2° zes partners van het type producent als de CVGL of de CVAV bestaat uit minstens tien partners van het type producent. ».
Art. 65. In artikel 37 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen als volgt :
"2° bestaan uit partners die hoogstens lid zijn, enerzijds, van twee CVGL die als maatschappelijk doel hebben het gemeenschappelijk gebruik van materiaal en, anderzijds, van een CVGL per productiesector die als maatschappelijke doel heeft het gemeenschappelijk gebruik van materiaal dat specifiek is voor die sector;".
Art. 66. In artikel 38, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de verwerkte en op de markt gebrachte" vervangen door de woorden "de verwerkte of op de markt gebrachte".
Art. 67. In artikel 48, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "hoofdstuk VI" vervangen door de woorden "hoofdstuk IV".
Art. 68. Artikel 54 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid :
"Indien aanvullende stukken of gegevens worden vereist om over te gaan tot de betaling van de steun, schorst de aanvraag van bijkomende steun de behandeling van het dossier. Wanneer de stukken binnen de zestig dagen na de aanvraag van bijkomende gegevens niet worden ontvangen door het betaalorgaan, kan de steunaanvraag worden geweigerd. ».
Art. 69. In artikel 58 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1er vervangen als volgt :
« § 1er. De landbouwer die de minimale quotering verkrijgt voor het geheel van de selectiecriteria, heeft recht op de bijkomende steun bedoeld in de artikelen 49 en 50.
Voor elke bijkomende steun bedoeld in de artikelen 49 en 50 bepaalt de Minister de minimale quotering, de selectiemethode, de selectiecriteria en verzoekt om de goedkeuring van het toezichtcomité in het kader van de uitvoering van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling.
De in de steunaanvraag voorgedragen projecten worden op basis van criteria geselecteerd. De quotering van de geselecteerde projecten bepaalt het investeringssteunpercentage.".
Art. 70. In artikel 65, § 7, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :
"Het investeringsproject voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 3 en aan de bepalingen genomen krachens dit hoofdstuk.".
Art. 71. Artikel 78 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 78. In geval van vestigingssteun vervult de jonge landbouwer de voorwaarden bedoeld in artikel 19, § 1, gedurende een periode van vijf jaar na de beslissing van toekenning van de steun.".
Art. 72. In artikel 83 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de Franse versie worden de woorden "le CUMA" telkens vervangen door de woorden "la CUMA";
2° in de Franse versie worden de woorden "le SCTC" vervangen door de woorden "la SCTC".
Art. 73. In artikel 84, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden ", en een achtste in geval van vestigingssteun" vervangen door de woorden ". Voor de vestigingssteun wordt de regeling van de verlaging en de weigering van de steun ingedeeld in drie niveaus die vastgelegd zijn als volgt :
1° niveau 1 : een zesde van het totaal van de betrokken steun
2° niveau 2 : een vierde van het totaal van de betrokken steun
3° niveau 3 : een derde van de betrokken steun.
De Minister is bevoegd om een verlagingsrooster op te maken op grond van de tekortkomingen.".
Art. 74. In artikel 92 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid aangevuld door wat volgt :
"Een aanvrager die echter de last van huismoeder of huisvader alleen op zich neemt, die betrokken is bij de gevallen van overmacht en uitzonderlijke omstandigheden van artikel 91, 1° en 2°, en die het bedrijf van de begunstigde overneemt van wie hij bloedverwanten is in de tweede graad maximum, wordt vrijgesteld van het vervullen van de eisen bedoeld in artikel 19, § 2, eerste lid, 2° en 3°, om steun te krijgen.".
Art. 75. Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 100/1, luidend als volgt :
"Art. 100/1. Onverminderd andere bepalingen van dit besluit komen de landbouwers die steun voor landbouwinvestering of voor de vestiging hebben genoten, krachtens het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende steun aan de landbouw en het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector, in aanmerking voor de na 1 oktober 2015 ingediende steunaanvragen.".
Art. 76. Artikel 101 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 101. § 1. De personen die een steunaanvraag voor vestiging hebben ingediend vóór de inwerkingtreding van het besluit van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector krachtens de artikelen 22 tot 30 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector, kunnen deze steun genieten als de ontvankelijkheid van de aanvraag betekend is binnen de termijn bedoeld in artikel 22, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit.
De personen aan wie steun in het kader van een eerste fase voor een vestiging is toegekend krachtens de artikelen 22 tot 30 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector en de artikelen 22 tot 30 van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende steun aan de landbouw, kunnen steun voor een tweede fase genieten overeenkomstig de artikelen 22 tot 30 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector en de artikelen 22 tot 30 van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende steun aan de landbouw, als de investering i.v.m. die tweede fase voor 31 december 2016 wordt verricht.
§ 2. De vestigingssteun bedoeld in paragraaf 1 wordt gestort in de vorm van een kapitalisatie van een rentesubsidie toegekend gedurende zeven jaar met een maximum van 30.000 euro.".
HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 betreffende de toekenning van tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen
Art. 77. In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 betreffende de toekenning van tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het tweede lid wordt opgeheven;
2° in het derde lid, worden de woorden "Als het bewijs van aansluiting onvoldoende blijkt om aan te tonen dat de voorwaarde, verwoord in lid 1, 2°, vervuld is," vervangen door de woorden "Om na te gaan dat de activiteit wel als hoofdberoep wordt uitgeoefend";
3° in het derde lid, wordt het woord "bijkomende" opgeheven.
Art. 78. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 3, eerste lid, punt 1°, worden de woorden ",in de hoedanigheid van landbouwer, tuinbouwer of fokker" opgeheven;
2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 2° opgeheven;
3° in paragraaf 3, wordt het tweede lid opgeheven;
4°. in paragraaf 4, wordt de zin "In het geval van een groepering van landbouwers voegt één van de natuurlijke personen die lid is van de groepering en voor de groepering het recht opent op de vergoeding het bewijs van aansluiting bedoeld in paragraaf 3 bij de aanvraag. Als de aanvrager een rechtspersoon is, voegt één van de afgevaardigd-bestuurders, beheerders of beheerders-vennoten die verantwoordelijk is voor het beheer van betrokken bedrijf, het aansluitingsbewijs bedoeld in paragraaf 3 bij de aanvraag." vervangen door de zin "In het geval van een groepering van landbouwers voldoet één van de natuurlijke personen die lid is van de groepering en voor de groepering het recht opent op de vergoeding aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden.";
5° in paragraaf 5, worden de leden 1 en 2 opgeheven;
6° in paragraaf 5, in het derde lid, worden de woorden "in de gevallen bedoeld in de leden 1 en 2," opgeheven.
HOOFDSTUK VIII. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 betreffende de identificatie bij het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen
Art. 79. In artikel 3, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 betreffende de identificatie bij het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015 tot toekenning van een gekoppelde steun aan de landbouwers voor vrouwelijke vleesrunderen, gemengde koeien, melkkoeien en schapen, wordt punt 3° aangevuld met de woorden: ", tenzij hij uitsluitend wordt geïdentificeerd in het kader van een representatiefunctie".
Art. 80. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid :
"Indien uit elementen blijkt dat de voorwaarden bedoeld in het eerste lid niet zijn vervuld, gaat het betaalorgaan over tot een controle ter plaatse.".
HOOFDSTUK IX. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw;
Art. 81. In artikel 4, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016 tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw, worden de woorden "de basislandbouw- of beheercursussen" vervangen door de woorden "de cursussen landbouwtechnieken of de cursussen van beheer en landbouweconomie".
Art. 82. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden, "buiten de afwijking bedoeld in paragraaf 3," ingevoegd tussen de woorden "Om de resultaten van het examen te valideren," en de woorden "volgt de deelnemer de cursussen";
2° het artikel 8 wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt :
" § 3. In afwijking van paragraaf 1, kunnen de personen die reeds een diploma hebben van het hoger of universitair onderwijs met een niet-agronomische oriëntatie of het gelijkwaardige diploma erkend door een andere Lidstaat van de Europese Unie of krachtens een andere nationale wetgeving uitsluitend het examen afleggen zonder de lessen bij te wonen.
Als deze personen maximum twee keer niet slagen voor dat examen, kunnen zij het examen opnieuw afleggen uitsluitend als zij de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 vervullen.".
Art. 83. In artikel 10, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :
"2° de houder van het getuigschrift afgegeven aan het einde van de cursussen beheer en landbouweconomie of de houder die uiterlijk voor het einde van de stage erover of over het gelijkwaardige attest zal beschikken;"
Art. 84. In artikel 12, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de wekelijkse tempo van de stage" vervangen door de woorden "de datums van de stage".
Art. 85. In artikel 14, § 3, eerste lid, 2°, derde lid, en in paragraaf 6, derde lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "selectiecomité" telkens vervangen door het woord "deskundigencomité".
Art. 86. In artikel 20, § 3, van hetzelfde besluit wordt in de Franse versie het woord "de" ingevoegd tussen het woord "decembre" en het woord "année".
Art. 87. In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "van titel 4, hoofdstuk 2," vervangen door de woorden "van hoofdstuk II van titel IV".
Art. 88. Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 31. Dit besluit waarborgt de naleving van de bepalingen van de artikelen 1, 3 tot 10, 12, 13 en 21 van Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L.193, 1 juli 2014, blz.1)".
HOOFDSTUK X. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 tot instelling van een Opvolgingscomité voor het betaalorgaan, tot bepaling van de uitoefening van de bevoegdheden ervan inzake dwangschrift, en waarbij de Minister van Landbouw ertoe gemachtigd wordt de aanwijzings- en opvolgingsprocedure van gemachtigde instellingen te bepalen
Art. 89. Artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 tot instelling van een Opvolgingscomité voor het betaalorgaan, tot bepaling van de uitoefening van de bevoegdheden ervan inzake dwangschrift, en waarbij de Minister van Landbouw ertoe gemachtigd wordt de aanwijzings- en opvolgingsprocedure van gemachtigde instellingen te bepalen, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :
"De bevoegde autoriteit bedoeld in artikel D.252 van het Wetboek delegeert de overige maatregelen die haar bij de Europese regelgeving toegewezen worden aan de Minister.".
HOOFDSTUK XI. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de activiteiten van vaste vorming in de zin van de artikelen D. 99, § 2, 2° en D. 104, eerste lid, 1°, van het Waalse Landbouwwetboek in de landbouw- en bosbouwsector
Art. 90. In artikel 9, derde lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse landbouwwetboek betreffende de activiteiten van vaste vorming in de zin van de artikelen D. 99, § 2, 2° en D. 104, eerste lid, 1°, van het Waalse Landbouwwetboek in de landbouw- en bosbouwsector, worden de woorden "artikel 9" vervangen door de woorden "artikel 8".
Art. 91. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Dit besluit waarborgt de naleving van de bepalingen van de artikelen 1, 3 tot 10, 12, 13 en 21 van Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L.193, 1 juli 2014, blz.1).".
HOOFDSTUK XII. - Overgangs- en slotbepalingen
Art. 92. De artikelen 44, 1°, 48, 51, 52, 54, 57, 59, 2°, en 61 treden in werking op 1 april 2017.
Art. 93. Artikel 74 heeft uitwerking vanaf 1 oktober 2015.
Art. 94. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 2 februari 2017.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,
R. COLLIN

   Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan € 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"Israëlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitéLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
Geďntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
’Vergroening niettegenstaande Donald Trump’Lees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer