Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2017 03:21 

Uitleg over tijdelijke natuur


Vraag om uitleg over tijdelijke natuur van Elisabeth Meuleman aan minister Joke Schauvliege

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen)

Minister, in het winternummer van Mblad dook het concept van tijdelijke natuur opnieuw op. Dat zijn niet-ontwikkelde gronden in eigendom van overheden, projectontwikkelaars en bedrijven, waarop natuur spontaan kan ontwikkelen in afwachting van de definitieve ontwikkeling. Wanneer de stedenbouwkundige bestemming gerealiseerd wordt, mag de ontstane natuur verwijderd worden. Het lijkt de ultieme manier om natuur te promoten op terreinen die geen groene bestemming hebben. En het kan mogelijk zelfs een uitweg bieden voor het barricadegevecht tussen natuur en economie.

Nederland en de Verenigde Staten effenden het pad en kunnen ondertussen succesvolle resultaten voorleggen. Twintig jaar na de invoering van het Safe Harbor Agreement ligt er in de Verenigde Staten naar schatting 4 miljoen hectare tijdelijke natuur. In Nederland voorziet de Flora- en Faunawet sinds 2009 in een ontheffing voor de ontwikkeling van tijdelijke natuur op gronden die op een later tijdstip economisch ontwikkeld zullen worden. Ondertussen zit er 2000 hectare onder de tijdelijke natuurregeling. Nederlandse rechtspraak oordeelde bovendien in 2011 dat een ontheffing in functie van tijdelijke natuur op harde bestemmingen niet in tegenstrijd hoeft te zijn met het natuurrecht. Ook de Europese Commissie reageerde voorzichtig positief op het concept van tijdelijke natuur als aanvulling op permanente en beschermde natuur.

Ook in Vlaanderen legde u al een traject af om de ontwikkeling van tijdelijke natuur mogelijk te maken. In 2014 werd een ontwerpversie van een omzendbrief tijdelijke natuur ingediend. Eerder werden al tijdelijke natuurgebieden aangeduid in de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de Vlaamse havengebieden. Anno 2017 is de omzendbrief in Vlaanderen helaas nog dode letter.

Dat tijdelijke natuur in Vlaanderen potentieel heeft, is duidelijk: 17.000 hectare met een harde bestemming is op dit moment nog niet ontwikkeld. Een aantal ondernemingen staat ook te trappelen om met het concept aan de slag te gaan. Zo getuigde het zandwinningsbedrijf Sibelco in Mblad dat het een braakliggend terrein in Lommel wil ontwikkelen voor tijdelijke natuur, maar dat dat op dit moment tegengehouden wordt door het ontbreken van een wetgevend kader.

Tijdelijke natuur is een opportuniteit voor Vlaanderen. De slechte staat van instandhouding van onze beschermde natuur en het ontbreken van een algemene natuurkwaliteit buiten de beschermde gebieden maken dat elke extra inspanning voor meer natuur welkom is, ook al gaat het om tijdelijke maatregelen. Tijdelijke natuur kan een stapsteen vormen voor zogenaamde pioniersoorten en op die manier het noodzakelijke duwtje geven om de overlevingskansen van deze soorten te verbeteren. Het concept van tijdelijke natuur kan bovendien een oplossing bieden voor het natuurwerend beheer dat op veel terreinen uitgevoerd wordt om zich in te dekken tegen mogelijke juridische obstakels bij ontwikkeling. Het valt dan ook aan te bevelen om snel werk te maken van een wetgevend kader voor tijdelijke natuur binnen een globale biodiversiteitsstrategie.

Minister, staat het verankeren van het concept tijdelijke natuur in de Vlaamse natuurwetgeving nog steeds op de beleidsagenda? Wat is de planning? Wat staat de implementatie van een regelgevend kader voor tijdelijke natuur in Vlaanderen vandaag nog in de weg? In Nederland integreerde men het concept van tijdelijke natuur in de flora- en faunawet. Is een wijziging van het Natuurdecreet en/of het Soortenbesluit wenselijk om een stevige juridische verankering van het concept tijdelijke natuur te garanderen? Is er afstemming met Nederland als wegbereider van het concept tijdelijke natuur en met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die ook interesse hebben in het concept?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Collega Meuleman, na onderzoek maar ook overleg met de belanghebbenden is gebleken dat het expliciet verankeren van het concept tijdelijke natuur in de Vlaamse natuurwetgeving voor wat de Vlaamse soorten en habitats betreft, niet nodig is. Er is dus geen planning om dit concept in te voegen in de regelgeving. De bestaande wettelijke regels in het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997 en ook de uitvoeringsbesluiten, waaronder het Soortenbesluit, volstaan om het concept in de praktijk toe te passen en de toepassing ervan te stroomlijnen.

Er moet een afwijkingsaanvraag gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om de in tussentijd ontstane natuur opnieuw te mogen verwijderen binnen een in de vergunning bepaalde periode. Voor wat de Europees te beschermen soorten en habitats betreft, kan geen sluitende juridische garantie worden gegeven dat bij het voorkomen van de soorten die binnen Vlaanderen in ongunstige staat van instandhouding zijn, in de tijdelijke natuur, die zonder probleem opnieuw kunnen verdwijnen om de site conform de oorspronkelijke bestemming in te richten. Het initiatief van Sibelco in Lommel, waarnaar u verwijst en waarover regelmatig met het Agentschap voor Natuur en Bos overleg is geweest, is daar op vastgelopen.

In de Nederlandse wetgeving is er evenmin een expliciete wettelijke verankering van het concept tijdelijke natuur. In Nederland wordt gewerkt aan de hand van zogenaamde beleidslijnen, die te vergelijken zijn met een omzendbrief bij ons.

Het concept tijdelijke natuur zoals gebruikt in het ontwerp van omzendbrief, is gebaseerd op het Nederlandse concept. Aan dit ontwerp lag een studie ten grondslag, opgesteld door Technum-Tractebel met als onderaannemer Bureau Stroming uit Nederland. Dit bureau lag in Nederland mee aan de grondslag van de ontwikkeling van het concept en werkte actief rond dat initiatief. Sindsdien bleef informeel contact bestaan en werd het ANB op de hoogte gehouden van evoluties in Nederland. Het is dan ook niet uitgesloten dat de discussies gevoerd binnen die voorbereidende studie en onze activiteiten erna, op hun beurt invloed gehad hebben op de recente ontwikkelingen binnen Nederland.

Met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is er hieromtrent weinig of geen contact vanuit het ANB. Uitzondering is het doorgeven van informatie aan een onderzoeker van de Universiteit van Berlijn.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen)

Minister, u zegt dat het kan, maar hoe komt het dan volgens u dat er zo weinig gebruik van wordt gemaakt en dat er zo weinig tijdelijke natuur is in Vlaanderen? Is het concept niet gekend? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het meer in gebruik komt? Het is duidelijk een win-winsituatie en bedrijven zijn vragende partij. Dat bleek toch uit het artikel dat ik gelezen heb in Mblad.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Lode Ceyssens (CD&V)

Ik denk dat er niets mis is met de vraag rond tijdelijke natuur. Ik stel me alleen de vraag hoe snel die tijdelijke natuur het etiket ‘bos’ opgekleefd krijgt en hoe snel dat zonevreemde bossen worden.

Collega’s, alle gekheid op een stokje, de voornaamste randvoorwaarde die we moeten invullen om tijdelijke natuur te creëren, is de garantie kunnen geven dat het over tijdelijke natuur gaat en het niet de definitieve bestemming in de weg staat. Er zijn al genoeg voorbeelden van tijdelijke natuur die in Vlaanderen ontstaan is op woongebieden, industriegebieden en dergelijke meer, maar waar we op dit moment de discussie voeren over of dat definitieve natuur moet worden.

Collega, u moet daar niet direct boos of opgewonden over worden, maar daarmee ontnemen we heel dikwijls goedbedoelde initiatieven waar inderdaad mooie initiatieven van tijdelijke natuur zouden kunnen ontstaan, maar waar men die niet durft laten evolueren, uit angst voor de rechtszekerheid achteraf en waar men wordt geconfronteerd met tijdelijke natuur die definitieve natuur wordt.

De voorzitter

De heer De Bruyn heeft het woord.

Piet De Bruyn (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, ik denk dat collega Meuleman duidelijk heeft geschetst dat het om een win-win kan gaan, waarbij enerzijds de natuur en anderzijds het bedrijf of de onderneming ook goed voor de dag kan komen. Juist in dat opzicht is het nodig om een regelgevend kader, een omzendbrief enzovoort, op poten te zetten. De vrees die collega Ceyssens schetst, is op zich misschien terecht, maar lijkt mij vooral voorbij te gaan aan het feit dat dit net geregeld en ondervangen zal worden in waar we nog op zitten te wachten. In dat opzicht heeft het verder ontwikkelen van een regelgevend kader hiervoor onze volle steun.

Ik herinner mij dat Nike hier in de Klimaatcommissie een mooi verhaal heeft verteld over hoe ze daarmee omgegaan zijn en niet hebben gewacht op een regelgevend kader, maar bepaalde risico’s ingecalculeerd hebben. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van hoe tijdelijke natuur ook op basis van bereidwilligheid al tot stand kan komen. Ik begrijp dat omwille van rechtszekerheid daar een kader voor moet worden gecreëerd.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Zoals ik daarnet zei, hebben we eigenlijk een kader. Het kan perfect worden toegepast. Ik denk dat dat nog weinig geweten is en dat er soms nog wel wat vrees is voor eventuele repercussies nadien. Ik denk dat dat wel klopt. Ik heb al een paar keer in het parlement gezegd dat we dat ook zien bij spontane bebossing en niemand dat nog durft toe te laten op zijn stuk grond. Iedereen gaat er twee keer met de bosmaaier over om toch maar geen boom te laten groeien omdat er nadien dan een probleem ontstaat. We zien dat er in de praktijk effectief een probleem is.

Ik denk dat het een uitdaging is. Ik geloof heel sterk in die tijdelijke natuur, maar dan moeten we aan de hand van een aantal mooie praktijkvoorbeelden kunnen tonen hoe het mogelijk is. Dat is vooral de uitdaging. Het kader is er. Het gaat vooral om interpretatie op het moment dat het zo ver is. Daar moet je die rechtszekerheid kunnen geven. Ik ben er voorstander van om dat verder uit te rollen. Ik pleit ervoor dat we aan de hand van een aantal mooie proefprojecten en voorbeelden tonen hoe dat kan en welke meerwaarde dat kan betekenen in Vlaanderen.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Elisabeth Meuleman (Groen)

Minister, dat was net de vraag. Dat is inderdaad de bezorgdheid, en die moeten we ondervangen. Als bedrijven tijdelijke natuur toelaten, is dat voor hen een winsituatie, want ze moeten zelf niet gaan onderhouden, kappen, maaien en op allerlei andere mogelijke manieren potentiële natuurontwikkeling bestrijden, maar ze kunnen de natuur laten bestaan. Maar dan moeten ze de garantie hebben dat ze de terreinen nog kunnen ontwikkelen. Daar gaat het net over.

De Nederlandse voorbeelden tonen dat er mogelijkheden zijn om dat sterk te verankeren en die garantie te bieden. Dat is de vraag: kunnen wij daaraan werken? Er was toch wel sprake van. Is dat nog altijd iets dat u binnen uw beleidsagenda wilt doen? Blijkbaar is dat niet helemaal duidelijk uit uw antwoord. U zegt dat het er enerzijds is en dat er anderzijds de vrees is dat het niet sluitend genoeg is. De essentie van de vraag is of er manieren zijn om dat echt wel sluitend te maken. De voorbeelden tonen aan dat dat wel zo is. In Mblad kwam een jurist aan het woord die dat bevestigde. Mijn vraag is of er niet verder op gewerkt kan worden.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Actie 12-12 heeft al meer dan € 2 miljoen ingezameldLees meer
 
 
Luminus wil twee windmolens van 180 meter hoog in HandzamevalleiLees meer
 
 
Nieuw ras rode klaver op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Suikerprijs meldt lanzaam herstelLees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening Lees meer
 
 
Beredeneerde drijfmesttoepassing in de graanteeltLees meer
 
 
Lier blaast koud en warm rond volkstuintjesLees meer
 
 
Activiteitenverslag ILVO van 2016 Lees meer
 
 
Brexit wordt een helse opgaveLees meer
 
 
Nieuwe rassen Engels raaigras op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Paardenprocessie in Hakendover wint aan kracht met paardenbier 7PKLees meer
 
 
Verslaafde papegaaien en antilopen vreten Indiase opiumboeren armLees meer
 
 
Uitbetaling crisismaatregel vermindering melkproductieLees meer
 
 
De Vlasmarkt in doorsnee positiefLees meer
 
 
Aardappelnoteringen vast tot stijgendLees meer
 
 
"Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"Lees meer
 
 
"Israëlisch aardappelseizoen duurt nog tot eind juni"Lees meer
 
 
Lidl opent vijfde Belgische distributiecentrumLees meer
 
 
Albert Heijn winkel in Wemmel Lees meer
 
 
Adviezen van het Wetenschappelijk ComitéLees meer
 
 
Qatar importeert 12% meer groente en fruitLees meer
 
 
Invoer uit derde landen van pluimvee en broedeierenLees meer
 
 
Volop zaai- en pootwerk op de Benelux akkersLees meer
 
 
"Aardbeienprijs nog te hoog voor export"Lees meer
 
 
GAIA en Animal Rights niet te spreken over uitbreidingsplannen slachthuis TieltLees meer
 
 
Directeur Huishan Dairy, partner FrieslandCampina, verdwenen met de noorderzonLees meer
 
 
Tips die kunnen helpen met sparenLees meer
 
 
In beroep: Eternit moet familie asbestslachtoffer lagere schadevergoeding betalenLees meer
 
 
Agrico verzendt recordaantal pootaardappelenLees meer
 
 
EU-sancties tegen Rusland rechtmatigLees meer
 
 
168 processen-verbaal en 7 waarschuwingen voor overtredingen in slachthuizenLees meer
 
 
"Trump zet stap achteruit voor Obama's klimaatbeleid"Lees meer
 
 
Bio-ingenieur Karen Remans in de wind van kruidenLees meer
 
 
'Maffia is nog steeds actief op bloemenveiling in Aalsmeer'Lees meer
 
 
Bewezen meeropbrengsten via zwavelbemestingLees meer
 
 
EC wil verbod op inzet imidacloprid, clothianidine en thiamethoxamLees meer
 
 
Bio-ingenieurs Universiteit Gent halen biobrandstof uit grasLees meer
 
 
Informatieve posters over plagen en nuttigenLees meer
 
 
Nederlandse bakkers dreigen met actiesLees meer
 
 
Producten - basis spirotetramat - toegelaten tweede toepassing tegen perenbladvlo in perenbomenLees meer
 
 
Geďntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage......Lees meer
 
 
Willy Naessens wil Elsegem ontruimen voor airshow Lees meer
 
 
Vanaf 80 jaar gaat het bergaf met onze erfenis, maar niet in het buitenlandLees meer
 
 
’Vergroening niettegenstaande Donald Trump’Lees meer
 
 
Graannoteringen dalen opnieuwLees meer
 
 
Zoon vindt overleden vader terug in landbouwmachine (update)Lees meer
 
 
Vogelbescherming Vlaanderen vecht tegen gesjoemel van jagersLees meer
 
 
Bart Tommelein wil burger via beurs laten delen in de winstLees meer
 
 
Slachthuis wil alsnog uitbreiden in TieltLees meer
 
 
Toch kans op een paar buitjesLees meer
 
 
Waalse Gewest neemt site Caterpillar overLees meer
 
 
Dringende geneeskundige hulpverleningLees meer
 
 
Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonderLees meer
 
 
CBOT: tarwe en soja net in het roodLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer